Historie školy

Rok založení školy ve Zdounkách není znám, lze se ale domnívat, že stála již před třicetiletou válkou. I přes její značné stáří existuje málo starých zápisů. Byla postavena pravděpodobně
za Zoubků ze Zdětína. Tento rod byl majitelem zdouneckého panství v letech 1564 – 1636.

Po vymření tohoto rodu, se stala majitelem a zároveň držitelem školy jezuitská kolej uhersko-hradišťská.

Nejstarší zmínka o škole pochází z roku 1640 a je spojena s úmrtím učitele Jiříka Moravanského.

Zpočátku měla jen jednu třídu a doškovou střechu. Stávala vždy v  místě, kde stojí nejstarší část dnešní budovy II. stupně, pod kostelem, č. p. 59.

V roce 1807 se nazývala škola katolická triviální pro chlapce a dívky. Vyučovalo se v ní německy a česky. Ke škole patřily kromě Zdounek spádové obce Divoky, Cvrčovice, Milovice, Skržice, Nětčice a Těšánky.

Postupem času školní budova chátrala téměř na spadnutí. Proto byla Krajským úřadem v Uherském Hradišti (r. 1835) nařízena nová stavba. V roce 1843 byla postavena škola dvojtřídní. Budova byla jednopatrová a je to dnešní nejstarší část školní budovy.

Škola byla postupně rozšiřována. V roce 1871 na trojtřídní, 1883 čtyřtřídní a 1887 na pětitřídní. Vzhledem k nedostatku vhodných místností byla v roce 1888 přistavěna ke staré budově část do dvora se dvěma učebnami.

Ke konci 19. století se váže snad nejzajímavější archivní dokument školy. Je jím dopis z 18. 9. 1899 psaný známým cestovatelem Dr. Emilem Holubem. V dopise mj. děkuje za vřelé přijetí a posílá seznam předmětů, jež pak ze své rozsáhlé sbírky zdounecké škole věnoval.

Z podnětu Řemeslnicko-živnostenské besedy byla v roce 1905 zřízena živnostenská škola pokračovací. Byla spravována školním výborem, jehož předsedou byl vždy starosta obce a obec jí poskytovala zdarma místnosti ve školní budově

Od roku 1907 probíhala jednání o stavbě nové školní budovy. V roce 1912 byl zakoupen dům č. 60 sousedící se školou a na jaře 1913 byla zahájena výstavba. Vyučování v nové budově se šesti učebnami, tělocvičnou a šatnou bylo zahájeno 1. ledna 1914.

V roce 1919 byla zřízena měšťanská škola chlapecká, v roce 1921 přeměněna na školu smíšenou.

Spolu s obecní školou byla umístěna v přístavbě, provedené v roce 1913.

V roce 1922 byla z iniciativy Hospodářského spolku okresu zdouneckého zřízena lidová škola hospodářská. Praxe byla prováděna na školní zahradě, propůjčené místní školní radou, která také propůjčila místnosti v budově obecné a měšťanské školy. Zahrada byla v roce 1923 rozšířena o 40 arů panských luk pod zámeckou zahradou. Byla určena pro zdejší školy, tedy měšťanskou, obecnou a lidovou hospodářskou.

Školní roky 1927 – 1929 byly obohaceny o zavedení lékařské služby, ve školním roce 1934/1935 pak proběhlo hromadné očkování dětí proti záškrtu.

Za mobilizace, kdy nastoupilo mnoho otců žáků vojenskou službu, bylo výnosem okresního školního výboru dovoleno, aby při podzimních pracích žáci pomáhali doma.

Zavedením nových úprav obecných a měšťanských škol v roce 1941 byl název měšťanská škola zrušen a škola přejmenována na hlavní.

Na přelomu let 1944 a 1945 se nastěhovali do několika místností školní budovy němečtí vojáci. Ti poté spolu s maďarským vojskem zabrali všechny místnosti mimo ředitelnu a sborovnu, bylo zavedeno náhradní vyučování v sále kina „Na radnici“ a žáci dostávali úkoly k domácímu vypracování. 19. 2. 1945 bylo vyhláškou Okresního úřadu v Kroměříži zastaveno jakékoliv vyučování z důvodu nebezpečí šíření nakažlivých nemocí, a to na dobu neurčitou. Pravidelné vyučování začalo až 29. 5. 1945, kdy byl dosavadní název hlavní škola zrušen a nahrazen předchozím pojmenováním měšťanská škola. Vyučovalo se podle osnov z roku 1932, které byly rozšířeny o ruštinu.

Po zrušení okresního soudu získala v roce 1955 škola další prostory, kde jsou dodnes umístěny třídy I. stupně, družina a školní jídelna.

V letech 1955 – 1961 nesla škola název jedenáctiletá střední škola a absolventi uzavírali své studium maturitní zkouškou. Od roku 1963 je ve Zdounkách jen základní devítiletá škola.

Mezi lety 2001 – 2003 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy II. stupně.

Od 1. 1. 2003 má škola právní subjektivitu a jejím zřizovatelem je obec.

Použitá literatura:
PEŘINKA, František Vácslav: Vlastivěda moravská. Zdounecký okres. Brno 1910.
PECNÍK, Josef: Paměti Zdounek. Kroměříž 1913.
PALIČKOVÁ, Ludmila: Zdounky. Historie a současnost. Zdounky 2010.

Použité prameny:
SOkA Kroměříž – Kronika školy