Naše škola je tvořena třemi budovami, a to budovou 1.stupně ZŠ, budovou 2.stupně ZŠ a budovou, kde je umístěna školní družina a školní kuchyně se školní jídelnou. Všechny prostory se snažíme udržovat a renovovat tak, aby se v nich našim žákům líbilo, cítili se v nich takřka "jako doma". :-)

 

V budově I. stupně je 5 tříd a 2 odborné pracovny (jazyková učebna, učebna hudební výchovy). Některé učebny jsou doplněny hracím kobercem. V budově se nachází rovněž menší tělocvična a jedno oddělení školní družiny. Součástí areálu je dále pavilon školní družiny se dvěma odděleními, u kterého je  dětské hřiště, jež bylo zrekonstruováno v roce 2020, v tomto prostoru se nachází i venkovní učebna.

Venkovní učebna

 

Školní družina

  

 

Stravování žáků je zajištěno v moderně a účelně vybavené školní kuchyni a školní jídelně, které respektují hygienické normy a věkové zvláštnosti žáků.

Školní jídelna

 

 

V roce 2018 byla za velkého finančního přispění zřizovatele v budově I. stupně zrekonstruována cvičná kuchyňka pro žáky. Vznikla tak tři pracovní místa (kuchyňská linka s dřezem a elektrický sporák s troubou), u kterých mohou naši žáci zejména v předmětu příprava pokrmů pilovat své kulinářské umění. Kromě cvičné kuchyňky byla opravena i cvičná jídelna, přilehlá šatna a sociální zařízení.

Cvičná kuchyňka

 

 

V budově II.stupně sídlí ředitelství školy. Výuka probíhá v kmenových třídách a podle potřeby a zaměření v odborných učebnách. Ve této budově je zřízena jazyková učebna a odborné pracovny pro výuku chemie a fyziky, přírodopisu, ICT, hudební výchovy a výtvarné výchovy. Celkově je zde 9 učeben. Učebna ICT je vybavena 30 počítači pro žáky s přístupem na internet. Je zde rovněž menší tělocvična a školní hřiště. Smluvně škola využívá pro výuku tělesné výchovy i prostor dobře vybaveného víceúčelového zařízení v obci Zdounky.

V roce 2021 byla opět za velké podpory a finančního přispění zřizovatele zřízena v budově 2.stupně učebna k výuce dílen, která je vybavena pracovními místy a nářadím pro 16 žáků.

Dílny

 

 

V blízkosti budovy II. stupně je školní pozemek s ovocným sadem, který je postupně upravován a kde probíhá výuka pěstitelských prací.V areálu školního dvora je zřízena venkovní učebna, amfiteátr a celý prostor je vhodně upravený pro relaxaci žáků.

Amfiteátr

Venkovní amfitéatr  Venkovní amfiteátr

 

K relaxaci žáků slouží také prostory chodeb na 2.st. vybavené různým sedacím nábytkem. V budově 1.stupně je vytvořen na chodbě čtenářský koutek, kde mohou mladší žáci relaxovat a zároveň rozvíjet čtenářskou gramotnost.

Vybavení chodeb

  

     

Ve všech třídách je nový školní nábytek přizpůsobený potřebám žáků. Ve škole funguje počítačová síť s možností připojení v každém kabinetě a třídě, rovněž wifi síť. Postupně byly/jsou učebny na 1.st. i 2.st. vybavovány interaktivními tabulemi, či projektory s plátnem. V současné době mají 4 kmenové třídy a jazyková učebna interaktivní tabuli na 1.st., na 2.st. pak učebna F a Ch a jazyková učebna. Na 1st. je jedna kmenová třída vybavena projektorem s plátnem, na 2.st. je projektor a plátno umístěn ve 4 učebnách, jedna učebna na 1.st. i na 2.st. jsou vybaveny dotykovou obrazovkou. Zároveň máme ve škole k dispozici přenosná ICT zařízení a robotické stavebnice.

 

Počítačová učebna na 2.st.

 

 

Robotická stavebnice

 

Interaktivní tabule na 1.st.

   

Dotyková obrazovka

 

Interaktivní tabule na 2.st.

  

Jazyková učebna na druhém stupni 

 

 

Učebna fyziky - chemie na druhém stupni

 

 

Vyučující mají k dispozici kabinetní zázemí a 2 sborovny školy s technickým vybavením. Učitelé mohou používat počítače, nebo notebooky ve sborovnách, v kabinetech, v učebně PC, v kanceláři zástupkyně ředitelky a v ředitelně. Materiální vybavení kabinetů je na velmi dobré úrovni a je postupně doplňováno o nové pomůcky a odbornou literaturu.

Prostory pro osobní hygienu žáků a zaměstnanců školy jsou vybaveny dostatečným počtem zařízení odpovídajících příslušným normám.

Ve škole jsou stanovena opatření pro zabezpečení objektu školy a bezpečnosti žáků a zaměstnanců, v kanceláři zástupkyně ředitelky, ve sborovnách a ve všech odděleních školní družiny jsou umístěny videotelefony.

Tady můžete naši školu alespoň virtuálně navštívit. Pojďte dále!