Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Označení a uvozovací text

Obsah položky

1. Název

ZŠ Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02  Zdounky

Obec Zdounky zřídila na základě zřizovací listiny podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství,  ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění  pozdějších předpisů,  příspěvkovou organizaci Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace za účelem poskytování základního vzdělání.

 

Základní škola zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáka, umožňuje též náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi.

 

Příspěvková organizace sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu.

Zápis do rejstříku škol proveden: 1.  1. 2003

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Zdounky 59

768 02  Zdounky

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

ZŠ 2.stupeň:

Zdounky 59

768 02 Zdounky

ZŠ 1.stupeň, školní družina, školní jídelna – odloučené pracoviště:

Kroměřížská 237

768 02   Zdounky

4.3 Úřední hodiny

Po-St 7.15 – 15.30 Út,Čt, Pá dopolední hodiny jinak dle telefonické domluvy

4.4 Telefonní čísla

ředitelna:+420 573 365 130

ředitelka školy:+420 731 461 415

zástupkyně ředitelky:+420 737 260 440

kancelář zástupkyně ředitelky, ekonomky, sekretářky:+420 573 365 938

ekonomka školy, sekretářka:+420 739 280 853

školní psycholožka:+420 739 057 735

školní poradenské pracoviště:+420 573 334 038

sborovna 1.st:+420 573 365 032

sborovna 2.st:+420 573 365 937

školník:+420 737 260 449

školní družina:+420 737 260 441

školní jídelna:+420 573 365 334

4.5 Adresa internetových stránek

www.zszdounky.cz

4.6 Adresa podatelny

skola@zszdounky.cz

4.7 Elektronická adresa podatelny

skola@zszdounky.cz

Ředitelka školy: reditelka@zszdounky.cz

Zástupkyně ředitelky: j.klanicova@zszdounky.cz

Ekonomka školy: ucetni@zszdounky.cz

Školní jídelna: jidelna@zszdounky.cz

Kontakty na pedagogy a další pracovníky školy viz web sekce zaměstnanci koly.

4.8 Datová schránka

8tqmukx

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181685992/0300

Při platbách stravného uvádějte variabilní symbol = číslo strávníka

Při ostatních platbách uvádějte jejich účel do zprávy pro příjemce.

Po individuální dohodě lze provésti i platbu hotovostní.

6. IČO

750 207 93

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ 750 207 93 (nejsme plátci DPH)

8. Dokumenty

Odkaz na sekci Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program "Vzdělání – cesta k úspěchu" - na vyžádání v ředitelně školy

Školní vzdělávací program pro školní družinu "Dětský svět" - na vyžádání v ředitelně školy, popř. ve školní družině

Výroční zpráva - na webu školy, na vyžádání v ředitelně školy.

Inspekční zpráva – na webu ČŠI, na vyžádání v ředitelně školy.

Minimální preventivní program - na vyžádání v ředitelně školy.

Školní řád - na webu školy, na 2. st. u ředitelny, na 1. st. u sborovny.

Vnitřní řád školní družiny - na webu školy, v ŠD, na vyžádání v ředitelně školy.

Vnitřní řád školní jídelny - na webu školy, v ŠJ, na vyžádání v ředitelně školy.

Školní preventivní strategie 2017 - 2021 - na vyžádání v ředitelně školy.

Na dokumenty, které má povinný subjekt k dispozici v elektronické podobě lze poukázat hypertextovým odkazem.

Viz sekce Dokumenty

8.2 Rozpočet

Rozpočet ZŠ Zdounky
Rozpočet obce Zdounky

9. Žádosti o informace

 

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři ZŠ, popř. v ředitelně
 • písemně - osobně v kanceláři ZŠ, popř. ředitelně nebo poštou na adresu školy
 • datovou schránkou – 8tqmukx
 • e-mailem -  skola@zszdounky.cz
 • telefonicky na tel. čísle –  573 365 130

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 •  Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 •  Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 •  Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 •  Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 •  Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 •  Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 •  Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 •  Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 •  Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 •  Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 •  Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 •  o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 •  Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 •  Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 •  Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 •  Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 •  Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 •  Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

1.     se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,

2.     jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo

3.     jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

 •  Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

1.     jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

2.     ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo

3.     by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

 •  Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 •  Povinné subjekty dále neposkytnou informace o

1.     probíhajícím trestním řízení,

2.     rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,

3.     plnění úkolů zpravodajských služeb

4.     přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

5.     činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

 •  Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení

1.     provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,

2.     škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,

3.     knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,

4.     Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo

5.     kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

1.     ústně, tj. osobní návštěvou Základní školy Zdounky, okres Kroměříž, příspěvkové organizace, nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo

2.     písemně, a to i prostřednictvím e-mailu: skola@zszdounky.cz, datové schránky: 8tqmukx

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 

Co musí písemná žádost obsahovat

 •  označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 •  musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 •  musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 •  je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 •  musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 •  neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:

1.      brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

2.      v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

3.      v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 •  Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 •  Povinný subjekt žádost odloží, pokud:

1.     se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

2.     bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.

 •  Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 •  odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, tzn. Základní škole Zdounky, okres Kroměříž, příspěvkové organizaci

Kdo o odvolání rozhodne

 •  o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal, tzn. Krajský úřad Zlínského kraj
 •  ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 •  proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem podání a podnětů

 • ústně – v kanceláři ZŠ, popř. v ředitelně
 • písemně - osobně v kanceláři ZŠ, popř. ředitelně nebo poštou na adresu školy
 • datovou schránkou – 8tqmukx
 • e-mailem -  skola@zszdounky.cz
 • telefonicky na tel. čísle –  573 365 130

Místo:

 • ústně – v kanceláři ZŠ, popř. v ředitelně
 • písemně - osobně v kanceláři ZŠ, popř. ředitelně nebo poštou na adresu školy
 • datovou schránkou – 8tqmukx
 • e-mailem -  skola@zszdounky.cz
 • telefonicky na tel. čísle –  573 365 130

  

Lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává – viz oddíl 9.

Opravné prostředky:

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 •  Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 •  Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, tj. Základní školy Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace
 •  O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, tj. Krajský úřad Zlínského kraje
 •  Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 •  Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 •  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

1.     který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

2.     kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

3.     kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

4.     který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 •  Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 •  Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

1.     doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

2.     uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

 •  O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 •  Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 •  Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

11. Předpisy

podle nichž Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

www.zakonyprolidi.cz

(fyzicky k nahlédnutí v kanceláři školy)

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání
 • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

 

11.2 Vydané právní předpisy

Sekce Dokumenty - Školní řád

Sekce -  Dokumenty -  školní řád  a jeho dodatky

12. Úhrady za poskytování informací

Sekce Dokumenty - sazebník

12.1 Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Žadatel je povinen uhradit náklady spojené s vyhledáváním a pořízením požadované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, které jsou podle následujícího sazebníku:

 

za vyhledávání za každou započatou hodinu       60,-  Kč

černobílé kopírování nebo tisk A4 jednostranně 2,-  Kč

černobílé kopírování nebo tisk A4 oboustranně 3,-  Kč

černobílé kopírování nebo tisk A3 jednostranně 3,-  Kč

černobílé kopírování nebo tisk A3 oboustranně 4,-  Kč

barevné kopírování nebo tisk A4 jednostranně 10,-  Kč

barevné kopírování nebo tisk A4 oboustranně   20,-  Kč

naskenování jedné černobílé strany A4 2,-  Kč

naskenování jedné barevné strany A4    2,-  Kč

kopírování na datové nosiče       20,-  Kč

opis vysvědčení, stejnopis vysvědčení    80,-  Kč

telekomunikační poplatky           dle platných tarifů

poštovné a jiné poplatky              dle platných tarifů

nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy zdarma

podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných dokladů    zdarma

žádost bývalého zaměstnance školy o dokument z jeho osobní a mzdové evidence         50,-Kč

mimořádně rozsáhlé vyhledávání v rozsahu delší než 30 minut (za každou započatou hodinu) 250,-Kč

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

„Doposud nebylo řešeno.“

13. Licenční smlouvy

„Škola nemá uzavřeny licenční smlouvy“

13.1 Vzory licenčních smluv

 

„Škola nemá uzavřeny licenční smlouvy“

13.2 Výhradní licence

 

„Škola nemá uzavřeny licenční smlouvy“

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

Sekce Dokumenty - výroční zprávy za předešlé školní roky

Výroční zpráva – poskytování informací