Charakteristika školy

 

Naše škola zajišťuje svým žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi a další studium. Postupně nahrazujeme tradiční formy výuky (předávání hotových poznatků) metodami a formami výuky, které podporují samostatnost myšlení, tvořivost, schopnost vybírat a třídit informace a využívat získané poznatky k řešení problémů, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, vzájemné toleranci a úctě. Pro realizaci cílů a osvojení si klíčových kompetencí žáky zařazujeme výuku formou kurzu, nebo projektového vyučování s tematickým zaměřením, popřípadě exkurze s daným programem.

            Specifickým cílem školy je ekologické zaměření, prolínající se všemi oblastmi vzdělávání, zejména vzdělávacími obory s přírodovědným zaměřením. Žáci jsou vedeni k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji a k poznávání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Kromě základních životních návyků v oblasti ekologie se učí i neméně důležité samostatnosti, odpovědnosti a zájmu o své okolí.

            Dalším z cílů, na který se zaměřujeme, je osvojování praktických dovedností u žáků, proto realizujeme ve třech ročnících na 2.st. výuku předmětu dílny, ve dvou ročnících přípravu pokrmů a ve dvou ročnících pěstitelské práce. Tyto dovednosti si osvojují již i žáci 1.st., kteří rovněž mohou využívat učebny a prostory k tomu určené. Snažíme se, aby mohli zažít úspěch i ti žáci, kteří nejsou např. příliš „studijně nadaní“, ale dokáží se realizovat právě v rámci pracovních činností.

            Nedílnou součástí našeho ŠVP je výuka cizích jazyků. Cizím jazykem je pro žáky naší školy od 2. ročníku anglický jazyk. Výuka anglického jazyka je posílena o 3 vyučovací hodiny v učebních plánech 1. a 2. stupně, od 7. ročníku je vyučován jako druhý cizí jazyk německý jazyk.

            U žáků rozvíjíme také funkční gramotnosti. Důležitou oblastí je pro nás čtenářská gramotnost. Poskytujeme žákům možnost využití nabídky knih k souvislé četbě. Ve většině vzdělávacích oborů používáme metody a formy výuky zaměřené na porozumění textu a práci s ním. Nezapomínáme však ani na gramotnost matematickou, přírodovědnou, finanční, sociální, či digitální. Rozvoj digitálních kompetencí chápeme jako nedílnou součást vzdělávání, přizpůsobení se době, kde je rozvoj technologií a jejich využití jednou z priorit.

            Příznivé sociální klima ve škole je důležitou podmínkou pro vzdělávání samotné. V naší škole klademe důraz na respektování jedinečnosti každého žáka, snažíme se žákům porozumět a posilujeme jejich osobnost. Umožňujeme optimální rozvoj žáka v souvislosti s jeho osobním maximem. Dbáme na to, aby se všichni žáci cítili ve škole bezpečně.

Školní vzdělávací program "Vzdělání - cesta k úspěchu" - ke stažení <<zde>>