Činnosti výchovné poradkyně pro kariérové poradenství

 

Mgr. Věra Valachová

 

Pracovní aktivity

 • poskytování individuálních konzultací z oblasti kariérového poradenství
 • informování žáků a jejich zákonných zástupců o studijních možnostech (odkazy, kontakty na střední školy)
 • zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o středních školách, jejich zprostředkování žákům (brožury, Atlasy škol, nástěnka)
 • informace ohledně Burzy středních škol a Dnů otevřených dveří
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce v Kroměříži a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnostech individuálního využití informačních služeb tohoto střediska
 • spolupráce s Úřadem práce v Kroměříži a Pedagogicko – psychologickou poradnou Kroměříž
 • organizace schůzek se zástupci středních škol (dle zájmu rodičů)
 • podání informací žákům a jejich zákonných zástupců o průběhu, systému přijímacího řízení v daném školním roce, postupu při odvolání atd.
 • zajištění a předání přihlášek a Zápisového lístku zákonným zástupcům
 • evidence zápisových lístků
 • kontrola přihlášek za školu, informace k jejich doplnění
 • evidence umístění žáků na konkrétních středních školách
 • spolupráce s ostatními učiteli, se školním metodikem prevence a výchovným poradcem

Poradenské činnosti pro žáky a zákonné zástupce

 • pomoc při výběru oboru a směru vzdělávání (kariérové poradenství)
 • poskytování služeb kariérového poradenství se zřetelem ke speciálním potřebám jednotlivých žáků
 • vyplňování přihlášek a Zápisového lístku