Soutěže ve školním roce 2017/2018

Ve školním roce se žáci účastní různých soutěží, ze kterých si přináší mnoho cenných zkušeností. Mohou srovnat úroveň svých znalostí a vědomostí v okresních, krajských i celostátních kolech. Z nich si pak přináší ocenění, která je pobízejí k ještě lepším výkonům. Za každým úspěchem je ale schována spousta práce a úsilí nejen ve škole, ale i mimo ni.

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR - 3. kolo

Třetí kolo chemické soutěže pro žáky základních škol s názvem Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR proběhlo  6. 2. 2018 v prostorách ISŠ - COP ve Valašském Meziříčí. Do tohoto kola bylo pozváno celkem třicet postupujících žáků z druhého kola, ale zúčastnilo se jich jen 25. Jednalo se o praktickou část soutěže zaměřenou na termogravimetrii. Barbora Čevelová obsadila konečné 23. místo, stala se úspěšnou řešitelkou a my jí děkujeme za reprezentaci školy v této chemické soutěži.

 

Školní kolo soutěže v recitaci I. stupeň

V pondělí 29. ledna 2018 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže pro žáky I. stupně. V porotě pozorně poslouchaly paní ředitelka Beranová a paní učitelky Ondová a Bušová. V nejmladší kategorii se účastnilo celkem 5 prvňáčků. Na třetím místě se umístil T. Polišenský, druhé místo patřilo A. Chaloupkovi a vítězem se stal M. Fránek. V kategorii žáků druhé a třetí třídy se celkem do školního kola dostavilo 9 žáků. Na bronzovém stupínku se umístila H. Zrnová ze druhé třídy, stříbrnou příčku získala S. Gašicová ze třetí třídy a zlato tentokrát L. Zbořil, žák druhé třídy. V nejstarší kategorii našeho školního kola se účastnilo nejvíce – deset – soutěžících. Letos se soutěž více povedla čtvrťákům, kteří brali všechna umístění. Třetí místo V. Foltýnová, druhé N. Dvořáková a první  A. Zrna. Všechny děti si zaslouží pochvalu za své snažení a přípravu na školní kolo soutěže, oceněným se otevírá možnost připravit se a reprezentovat naši školu v kole okresním.   

 

Chemická olympiáda

Máme již výsledky 2. kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Celkem se 2. kola soutěže nakonec zúčastnilo 77 žáků z 27 základních škol a postupuje celkem 31 žáků z 18 ZŠ. Naše škola také postupuje do 3. kola soutěže a to díky Barboře Čevelové.  Všichni soutěžící z naší školy se však stali v 1. i 2. kole úspěšnými řešiteli. Byli to Miroslav Piska, Vojtěch Zapletal a Gabriela Vandalová. Děkujeme všem zúčastněným a Barboře Čevelové přejeme nadále hodně štěstí v dalším kole soutěže, které je zaměřené na praktické dovednosti a znalosti chemie a bude se konat v úterý 6. 2. 2018 v laboratořích ISŠ-COP Valašské Meziříčí.

 

Florbalový turnaj

8. listopadu v Koryčanech proběhlo okrskové kolo ve florbale. Kromě naší a pořádající školy ZŠ Koryčany se turnaje zúčastnila ZŠ Morkovice, ZŠ Slovan Kroměříž, ZŠ Zachar Kroměříž a ZŠ Oskol Kroměříž. Družstvo mladších žáků ve složení Hoffmann, Kopuletý, Kutra, Lakomý, Loučka, Surynek, Tomanec a Valášek obsadilo poslední 6. místo.

 

Přírodovědný klokan - školní kolo

V říjnu na naší škole proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný Klokan kategorie Kadet, která je určena pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a pro žáky tercií a kvart víceletých gymnázií. Je to soutěž, ve které se řeší úlohy z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a všeobecného přehledu. Jde celkem o 24 úloh a ty jsou rozděleny do tří skupin podle bodování. Úlohy jsou za 3, 4 a 5 bodů. Na naší škole se školního kola této soutěže zúčastnili všichni žáci osmé a deváté třídy. Na prvních třech místech se umístili Vojtěch Zapletal, Jakub Bajer a Jakub Lubino všichni z deváté třídy.

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Na naší škole dne 1. listopadu 2017 proběhlo 1. kolo soutěže s názvem Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Účastníci školního kola napsali vědomostní test a výsledky čtyř nejúspěšnějších žáků byly odeslány koordinátorovi 2. kola soutěže, které se uskuteční 12. prosince 2017. Ve druhém kole budou opět formou testu prověřeny teoretické znalosti chemie soutěžících a třicet nejúspěšnějších postoupí do 3. kola, což bude regionální finále. Držme tedy pěsti a přejme hodně štěstí Barboře Čevelové, Vojtěchu Zapletalovi, Gabriele Vandalové a Miroslavu Piskovi.

 

Okresní kolo v přespolním běhu

Žáci základní školy Zdounky se v úterý 26. září zúčastnili okresního kola v přespolním běhu konaného v Bystřici pod Hostýnem. Závodilo se v družstvech, která byla rozdělena podle kategorií. Naši žáci, v celkovém počtu 11, se zúčastnili závodu mladších žákyň (Škrabalová, Kadlčíková, Mrhálková, Šašinková), mladších žáků (Hoffmann, Surynek, Prchal, Soukup, Kopuletý, Valášek) a starších žáků (Foltýn). V silné konkurenci zúčastněných sportovních škol bohužel nepromluvili do celkového pořadí (do umístění se počítal součet 4 nejlepších běžců v družstvě). Naši žáci však i přes to bojovali až do konce a příkladně tak reprezentovali naši školu.

 

Výtvarně literární soutěž Řekni to tichem

V loňském školním roce vyhlásilo Poradenské centrum pro sluchově postižené v Kroměříži výtvarnou a literární soutěž Řekni to tichem. Žáci se měli zamyslet nad světem sluchově postižených lidí a své myšlenky, nápady a představy přenést na papír. Téma bylo pro žáky velkou výzvou a s chutí se pustili do práce. Nakonec se podařilo vytvořit celou řadu výtvarných prací a zdařilých básniček. Vybrali jsme nejlepší, které jsme předali paní Kunčarové z Poradenského centra. Porotu zaujaly výtvarné práce Aničky Kadlčíkové a Martiny Šiškové, za poezii byly oceněny Eliška Jana Hájková a Tereza Vaňková. Jejich práce se staly součástí nového kalendáře, který byl pokřtěn na slavnostním galavečeru 22. září 2017 v kroměřížském Domě kultury. Neslýchaně zábavný večer nadchl svým programem a poselstvím, které umocnilo dojem z tohoto projektu. Organizátorům z Poradenského centra pro sluchově postižené v Kroměříži, zejména jeho ředitelce paní Kunčarové a panu Loučkovi, patří poděkování.

 

 

 


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu, jejímž cílem je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat odborný růst a další vzdělávání v oboru. Dlouhou řadu let je naše škola organizátorem okresního kola kategorie C a D.

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro talentované  žáky, kteří si porovnávají úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získávají tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Zvýšit efektivitu dopravně výchovného působení ve školách, podpořit správné a bezpečné chování dětí na silnicích a snížit dopravní nehodovost si klade za cíl Dopravní soutěž mladých cyklistů. Zde si žáci v mladší a starší kategorii ověřují bezpečnou jízdu na kole, prohlubují orientaci v pravidlech silničního provozu a základech první pomoci.

Soutěže Bible a my přibližuje žákům literární, kulturní, mravní i duchovní hodnoty nejrozšířenější a nejpřekládanější knihy na světě a upozorňuje na její aktuálnost i v dnešní době.

Cílem soutěže "SAPERE - vědět, jak žít" je vzbuzení zájmu žáků o zdravý životní styl, včetně zdravé výživy. Otázky jsou koncipovány tak, aby navazovaly na výuku předmětů souvisejících s danou tematikou. Soutěž tvoří jednu ze základních součástí prevence žáků proti obezitě a poruchám příjmu potravy.

V základních organizacích Českého zahrádkářského svazu má původ soutěž Mladý zahrádkář. Snahou je v žácích vzbudit zájem o pěstování rostlin a podpořit jejich kontakt s přírodou. V náročném testu a při "poznávačce" si porovnávají své odborné znalosti z pěstitelských prací.

Představit chemii jako poutavou a užitečnou přírodní vědu, která má široké uplatnění v praxi, je hlavním záměrem soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Co všechno

je potřeba znát a umět při studiu zajímavých a lukrativních studijních chemických oborů, motivuje žáky IX. tříd pro pozdější práci v chemickém průmyslu.

Soutěž Zlatá srnčí trofej je určena pro děti, které mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu.  Obsah soutěže je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti zoologie, myslivosti, botaniky, kynologie, ekologie, orientace v přírodě, střelbě ze vzduchovky a první pomoci. 

Hlavním lákadlem pro myslivce je jistě  přehlídka trofejí ulovené zvěře. Návštěvníci výstavy Myslivost, rybářství a včelařství zhlédnou i velké množství dětských prací s touto tématikou. Zdařilé výtvarné práce jsou ohodnoceny pěknými věcnými cenami.

Historie požární ochrany se letos stala mottem soutěže Požární ochrana očima dětí.

Zde si každá šikovná ručka může "výtvarně pohrát" s požáry, hasičskou technikou, hasiči i celými městy. Nejlepší žákovské výtvory mohou být použity při preventivně výchovné činnosti, propagaci SH ČMS nebo požární ochrany.

Součástí vánoční výstavy na Florii v Kroměříži se stala soutěž O nejhezčí vánoční stromeček, při které žáci ZŠ a MŠ zdobí různými technikami a výtvarnými dekoracemi jednotlivé vánoční stromečky. Návštěvníci pak po celou dobu výstavy hlasují pro svého favorita. Soutěž je tedy napínavá až do samého konce.

Získané trofeje ve školním roce 2016/2017

  • O nejhezčí vánoční stromeček – V. a VI. třída
  • Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR - 14. místo v krajském kole
  • SAPERE - vědět, jak žít – okresní kolo
  • Bible a my – okresní kolo
  • Olympiáda z českého jazyka – 20. a 23. místo v okresním kole