Rozvrhy

 

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

 

TŘÍDNICKÉ HODINY

Třídnické hodiny jsou jednou z mála možností, kdy se třídní učitel/-ka setkává se svými žáky a projednává záležitosti a problémy, které se netýkají učiva. Má jedinečnou možnost pravidelně pracovat se vztahy uvnitř „své třídy“. Třídnické hodiny pomáhají třídnímu učiteli lépe a hlouběji poznávat kolektiv třídy i jednotlivé žáky a usnadňují mu řešit různé výchovné problémy. Pokud žáci mohou pravidelně sdělovat své emoce (jak pozitivní, tak negativní), je i jejich třídní učitel/-ka schopen/-na je podchytit a díky tomu vyřešit mnoho problémů. Třídnické hodiny jsou jedním z prostředků pravidelného a neformálního styku třídního učitele se žáky v době mimo vyučování.

Cílem třídnických hodin je především zlepšovat klima třídy, přispívat tak k dobrým mezilidským vztahům ve třídě i ve škole, řešit aktuální problémy žáků, předcházet záškoláctví, šikaně a jiným druhům rizikového chování apod. a v neposlední řadě také řešit organizační záležitosti spjaté s fungováním třídy a povinnostmi třídního učitele, aniž by tím byla narušena výuka.

V třídnických hodinách je také dán prostor, aby se žáky mohl/-a pracovat nejen třídní učitel/-ka, ale také školní psycholožka, metodička prevence, výchovná poradkyně, popř. externí odborníci, kteří škole někdy s řešením problémů v třídních kolektivech pomáhají.

Význam třídnických hodin podtrhuje i sám fakt, že nejsou svolávány jen tak nahodile, jako doplněk k výuce, nebo jako reakce na nějakou událost (blížící se třídní výlet, školní akce, besídka, či v horším případě nenadálá nepříjemnost týkající se třídy), ale jsou předem jasně vymezeny v rozvrhu hodin a díky tomu může být řádně realizována výuka jiných předmětů.

Třídnické hodiny mohou naplňovat své cíle pouze v případě, že se jich účastní všichni žáci dané třídy, proto je nutné, aby je všichni žáci navštěvovali a v případě, že se dané hodiny nemohou zúčastnit, byli zákonnými zástupci řádně omluveni.

Je v zájmu školy i zákonných zástupců, aby bylo žákům zajištěno nejen řádné vzdělání, ale také, aby žáci ve škole byli spokojeni a cítili oporu ze strany školy i rodiny.