Vzdělávací obory pro školní rok 2022/2023

Předměty

Doplňující vzdělávací obory – povinné vzdělávací obory dotvářející zaměření školy

Ročník

Předmět

vyučující

8.

Zeměpisné praktikum

M. Kenša

9.

Přírodovědné praktikum

J. Smažilová

 

Nepovinné vzdělávací obory

Ročník

Předmět

Hodin týdně

Vyučující

6.

Cvičení z fyziky

1

V. Kouřil

6. – 9.

Cvičení z matematiky

1

V. Valachová, V. Kouřil

1.-2.

Náboženství

1

M. Skácelová

3

Náboženství

1

M. Vévoda

4.-9.

Náboženství

1

M. Suchomel

 

Třídnické hodiny

Ročník

Hodin týdně

Vyučující

6.

1

R. Kusák

7.

1

P. Říkovská

8.

1

M. Horáková

9.

1

J. Smažilová

Práce s třídním kolektivem je na 1. st. zařazena do výuky Čj, realizována třídními učitelkami min. 1x týdně.

 

Učební plán pro 1. stupeň od 1.9.2022

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem vyučovací předměty

Z toho
DČD*

1.

2.

3.

4.

5.

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura (33)

Český jazyk

7 +2

7 + 1

7 +2

6 + 1

6 + 1

40

7

Cizí jazyk (9)

Anglický jazyk

-

0 + 2

3

3

3 + 1

12

3

Matematika a její aplikace (20)

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4 + 1

4 + 1

4 + 1

4

23

3

Informatika (2)

Informatika

Informatika

-

-

-

1

1

2

-

Člověk a jeho svět (11)

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

-

-

6

-

Vlastivěda

-

-

-

1 +1

2

4

1

Přírodověda

-

-

-

1 + 1

1 + 1

4

2

Umění a kultura (12)

Hudební výchova

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

-

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

-

Člověk a zdraví (10)

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

-

Člověk a svět práce (5)

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

-

Celková povinná časová dotace

20

22

24

26

26

118

-

Z toho disponibilní časová dotace

2

4

3

4

3

-

16

 


Učební plán pro 2. stupeň od 1.9.2021 (došlo ke změně počtu hodin v některých předmětech, ale ne v obsahu učiva)

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem vyučovací předměty

Z toho
DČD*

6.

7.

8.

9.

Jazyk a jazyková komunikace (33)

Český jazyk a literatura (15)

Cizí jazyk (12)

Další cizí jazyk (6)

Český jazyk

4

4

4 + 1

3 + 1

17

2

Anglický jazyk

3 + 1

3

3

3 + 1

14

2

Německý jazyk

-

2

2

2

6

-

Matematika a její aplikace (15)

Matematika a její aplikace

Matematika

3 + 1

4

4

4 + 1

17

2

Informatika (4)

Informatika

Informatika

1

1

1

1

4

-

Člověk a společnost (10)

Dějepis

Dějepis

2

2

1

1 + 1

7

1

Výchova k občanství

Výchova

k občanství

1

1

1

1

4

-

Člověk a příroda (20)

Fyzika

Fyzika

1

2

1 + 1

1

6

1

Chemie

Chemie

-

-

2

1

3

-

Přírodopis

Přírodopis

1 + 1

2

2 + 1

1

8

2

Zeměpis

Zeměpis

2

2

1

1 + 1

7

1

Umění a kultura (9)

Hudební výchova

Hudební výchova

1

1

1

1

4

-

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

2

1

1

1

5

-

Člověk a zdraví (10)

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

-

Výchova ke zdraví

 

 

 

Výchova ke zdraví

 

1

1

-

-

2

-

Člověk a svět práce (3)

Člověk a svět práce

Pěstitelské práce

1

-

0 + 1

-

2

1

Příprava pokrmů

0 + 1

1

-

-

2

1

Volba povolání

-

-

-

1

1

-

Dílny

-

0 + 1

0 + 1

0 + 1

3

3

Doplňující vzdělávací obory

Povinné vzdělávací obory dotvářející zaměření školy

Přírodovědné praktikum

-

-

-

0 + 1

1

1

Zeměpisné praktikum

-

-

0 + 1

-

1

1

Celková povinná časová dotace

29

30

32

31

122

-

Z toho disponibilní časová dotace

4

1

6

7

-

18

* DČD - disponibilní časová dotace

Zaměření školního vzdělávacího programu "Vzdělání - cesta k úspěchu" naleznete na webu v sekci Charakteristika školy - <link ke stažení zde>