Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, resp. zákonným zástupcům, pedagogům, zaměstnancům školy, zřizovateli, popř. dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada je zřizována dle § 167 školského zákona a zasedá nejméně dvakrát ročně.

Členové naší školské rady

Za zřizovatele (Obec Zdounky)    Dagmar Zrnová   
 

Mgr. Michaela Pospíšilová

 
Za zákonné zástupce   Dagmar Zajíčková, předsedkyně

 

 e-mail: z.dadulka@seznam.cz 

   tel.: 737 933 298

 

Bc. Simona Pektorová

 
Za školu Mgr. Jitka Bušová  
  Michaela Skácelová  

 

Zápisy školské rady

Zápis ŠR 29.8.2019
Zápis ŠR 26.9.2019

Zápis ŠR 27. 8. 2020

Zápis ŠR 24. 4. 2020

Zápis ŠR 11. 2. 2021

Zápis ŠR 10. 6. 2021

 

Činnost školské rady (viz § 168 školského zákona)

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na odvolání ředitele školy,
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.