Školní psycholog

 

PhDr. Pavel Čapka

 

Ve škole působí do školního roku 2017/2018 školní psycholog. Tato funkce byla ve škole vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem a také přiblížila psychologické služby učitelům, žákům a jejich rodičům.

Žáci se mohou obracet na školního psychologa, když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.).

Školní psycholog je k dispozici rodičům - zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, pomáhá správně řešit školní přípravu, případně kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomůže při rozhodování odkladu školní docházky či volbě povolání.

Školní psycholog úzce spolupracuje s pedagogy, pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, pomáhá řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na vyhledávání nadaných žáků, poskytuje učitelům metodické vedení, spolupracuje na prevenci negativních jevů, jako např. šikana, záškoláctví, závislost aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy.

Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Školní psycholog pracuje se třídou jako kolektivem i s jednotlivými žáky.

K individuální systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí.

Přijďte raději hned, jakmile Vás začne něco znepokojovat. Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky. Školní psycholog Vám rád  pomůže najít řešení Vašeho problému. Informace z rozhovorů a z šetření jsou důvěrné a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytovány dalším osobám.

Konzultační hodiny: pátek, popř. dle individuální domluvy

Konzultace lze předem domluvit na emailu: p.čapka@zszdounky.cz

nebo telefonicky 604 651 097

 

Užitečné odkazy na odbornou pomoc a instituce

----------------------------------------------------------------

Středisko výchovné péče:  www.svp-km.cz

Pedagogicko-psychologická poradna:  www.ppporzl.cz

Dětská psychologie:  www.poradnazl.cz

Psychiatrická ambulance pro děti, dorost a dospělé: www.ambulancepsychiatr.cz

OSPOD Kroměříž:  www.mesto-kroměříž.cz

Speciální pedagogické centrum pro kombinované vady:  www.msazskm.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči: www.crsp.cz

 Madio:  madio.cz  / email sustkova@madio.cz

Dětská logopedie: Mgr. Eva Zárubová, Tovačovského poliklinika 743, Kroměříž

LOGOVOX s.r.o. Tovačovského 437/320, Kroměříž / email  alena.habova@seznam.cz