Informace družiny

Činnost školní družiny probíhá ve třech odděleních od 27. 9. 2022 následovně:

I. oddělení  1.,4.tř. p. vych. Michaela Skácelová
II. oddělení  3.tř. p. vych. Bc. Jana Stančíková
III. oddělení  2.,5.tř. p. vych. Alena Hurajtová
     
Provozní doba:   6.00 - 7.30
   

11.25 - 16.25

 

 

 

 

Švp_ŠD_ 2022_

Vnitřní řád ŠD 11.11.2022

 

Úplata

Úplata za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině činí od 1. 9. 2022 170,-Kč za kalendářní měsíc. (Již nebude zohledňováno, bude-li žák v ŠD méně dní v týdnu. Na žáka, který navštěvuje ŠD méně než 4 dny v týdnu, škola nedostává příspěvek od státu.)


Za měsíc září až prosinec úhrada do 30.9., za leden až červen do 31.1. daného kalendářního roku.

Kritéria přijímání dětí do školní družiny

Děti do školní družiny budou přijímáni ve školním roce podle těchto kritérií:

1. věk (přednost mají žáci 1. a 2. ročníku)

2. dojíždějící
3. zaměstnanost rodičů (přednost mají ti, jejichž oba rodiče chodí do zaměstnání – škola může vyžadovat potvrzení)
4. celotýdenní využívání ŠD

Ostatní žádosti budou posuzovány individuálně, podle závažnosti, do naplnění.

Školní družina není nároková, o přijetí rozhoduje výlučně ředitelka školy.

Prosíme rodiče, kteří mají možnost se o dítě po vyučování postarat, aby byli ohleduplní a místo ve školní družině přenechali těm dětem, jejichž rodiče tuto možnost nemají.

Charakteristika ŠVP ŠD

Proces vzdělávání je pro děti činností přirozenou, staví na vnitřní motivaci.

Činnosti ve školní družině navazují na školní vyučování a jsou přizpůsobené věku a potřebám dítěte. K hlavním tématům patří ochrana přírody a životního prostředí, dopravní tematika a sportovní pohyb. Zaměřujeme se také na prohlubování kamarádských vztahů mezi dětmi napříč ročníky, podporujeme rozvoj jednotlivých gramotností a rozvoj kreativity.

Prostřednictvím činností ve ŠD nabízíme smysluplné využití volného času, podněcujeme účastníky k tvořivému myšlení, všestranné a otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich schopnost spolupráce a zároveň respektování práce a úspěchů druhých. K účastníkům vzdělávání přistupujeme individuálně. Chceme, aby prostor ŠD byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima.

Společné akce Školní družiny ve školním roce 2022/2023

Září

     Letní sedmikráska

Říjen

     Hrátky s přírodninami

Listopad

     Drakiáda

Prosinec

     Kouzelný čas Vánoc

Leden

     Pohádková stezka

Únor

     Valentýnské srdíčko

Březen

     Jaro ťuká na dveře

Duben

     Školáček Dopraváček  

Květen

     Šikulky a šikulové

Červen

     Veselá olympiáda

 

Jednotlivá oddělení ŠD se v průběhu roku věnují různým činnostem dle schváleného plánu práce. Plán práce ŠD je otevřeným dokumentem s možností doplňování dalších aktivit během roku, rozšířením o účast v nabízených soutěžích (z různých oborů - dle výběru dětí a možností ŠD).

Upozornění

Upozorňujeme rodiče, že v případě opakovaného narušování vnitřního řádu školní družiny, může být žák ze školní družiny vyloučen.