Nabídka aktivit pro rozvoj nadání žáků 2016/2017

Naše škola se zaměřuje na rozvoj nadání žáků. Během celého roku probíhají v naší škole různě zaměřené soutěže a olympiády. Žáci tak mají možnost s pomocí pedagogů se na soutěže připravit a pokusit se v nich uspět. Soutěže jsou každý rok plánovány v oblastech naučných (jazykové, matematické, vlastivědné, přírodovědné, přírodopisné, chemické apod.), uměleckých (pěvecké, výtvarné), dopravních i sportovních. Nadaní žáci mají možnost účastnit se i soutěží mimo naši školu (oblastní úrovně).

Žáci mají v rámci naší školy možnost navštěvovat tyto aktivity na rozvoj nadání:

  • dramatický klub - V., VI. třída - probíhá každé pondělí pod vedením Mgr. Venduly Kovaříkové,
  • dramatický klub - 2. stupeň probíhá každou středu pod vedením Mgr. Pavly Manové,
  • tenis - probíhá každou středu a pátek pod vedením Mgr. Zdeňka Ferenze,
  • příprava žáků na přijímací zkoušky - probíhá ve čtvrtek 1x za 14 dnů pod vedením Mgr. Lenky Hausmajerové.

Učitelé věnují běžně nadaným žákům individuální přístup i během vyučování. Nadaným žákům zadávají složitější úkoly a podněcují jejich zájem o určitou oblast, směřují je k hlubšímu bádání. Využívají metod jako práce ve skupinách, dvojicích, vzájemné učení žáků apod.

V případě doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu vzdělávání mimořádně nadaného žáka je naše škola připravena poskytnout potřebnou podporu.

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Na naší škole probíhá každou středu po vyučování pod vedením Mgr. Venduly Kovaříkové podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jde o žáky, jejichž vzdělávání je na naší škole upraveno plánem pedagogické podpory, dále o žáky, kterým je školským poradenským pracovištěm přiznán některý z pěti stupňů potřeby podpůrných opatření, zvláště pak o žáky, kteří jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. Účastní se jí žáci  I. i II. stupně. Starší žáci mají možnost využít občasných konzultací při obtížích s učením.

Na základě doporučení školského poradenského zařízení je žákům poskytována podpora v různých oblastech dle jejich individuálních potřeb. Zaměřujeme se především na rozvoj čtenářské gramotnosti, grafomotoriky, sluchové a zrakové percepce, vizuomotorické koordinace. Zařazovány jsou také aktivity zaměřující se na koncentraci pozornosti azklidnění projevů hyperaktivity. Nechybí ani procvičování gramatických jevů příslušných ročníků přiměřenou formou odpovídající jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Každou středu probíhá náprava řeči pod vedením Mgr. Blanky Ondové pro žáky s narušenou komunikační schopností. Logopedická podpora je poskytována především žákům s problémy se správnou artikulací hlásek či obtížemi s tempem řeči.