Období od 14. 4. do 17. 4. 2020

 

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE. 

PROBÍHÁ I VIDEOVÝUKA,HLÍDEJTE SI ROZPIS :-)

 

Český jazyk do 17. 4. 2020

V úterý 14. 4. od 11 hod. videovýuka - připravit si učebnici a pracovní sešit.

Sledujte pravidelně také vaše e-maily, kde vám některé informace zasílám.

Mluvnice - příprava na přijímací zkoušky, procvičování pravopisu, tvarosloví a skladby - internetové odkazy viz předchozí týdny.

Sloh - příprava Školíka - viz informace v předchozích týdnech.

Literární výchova - Ota Pavel, Karel Poláček  - zapiš si do sešitu stručný zápis k daným autorům - život a dílo. Využij níže uvedené odkazy: 

https://www.spisovatele.cz/ota-pavel

 

https://www.spisovatele.cz/karel-polacek

 

Čítanka str. 164 a 165 přečíst texty od Karla Poláčka, do sešitu vyplnit úkol ze strany 166 na boční liště: "Upozorněte... Zamyslete se..."

 

V pondělí 20. 4. při videovýuce mi ukážete literární sešity s doplněnými zápisy, jak byly zadávány. Projdeme si  některé úkoly. Kdo nemá možnost se připojit, nemá kameru, může splněné úkoly nafotit, nebo nascanovat a poslat mi na e-mail.

 

_____________________________

Období od 6. 4. do 8. 4. 2020

 

Anglický jazyk do 8. 4. 2020

vzhledem k tomu, že nás čeká naše první online videovýuka, platí zadání z minulého týdne:

zopakovat slovíčka z 5. lekce oddíl A, B, C a pravidla používání "předpřítomného času"

učebnice str. 60/1 - přečtěte si text a přeložte (systém znáte :)), budeme s ním při online výuce pracovat: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas

 

Matematika do 8. 4. 2020

1. „Podobnost“ – opakování do ŠS

     . str. 50/2A, 50/3

2. „Podobnost trojúhelníků“

    a) zápis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) video pro zájemce (připomenutí shodnosti, podobnost)

https://studium.vpohode.cz/kurz/85/lekce/127

    c) procvič. do ŠS

       uč. 39/1a) zjistit i poměr podobnosti, b) dopočítat úhel

       uč. 39/2,3; 40/4A, 5 – pouze načrtněte

       uč. str. 41/9; 50/3

3. Pokyny ke cvičením

4. Prac. list

5. Podobnost troj. – cvičení (V)

   Prac. list (V)

 

Český jazyk do 8. 4. 2020

V pondělí a ve středu videovýuka - připravit si učebnici a pracovní sešit.

Mluvnice - příprava na přijímací zkoušky, procvičování pravopisu, tvarosloví a skladby - viz předchozí týdny.

              - on-line diktát - viz zadání v e-mailu (nejpozději 6.4. zaslat vyučující na e-mail).

Sloh - příprava Školíka - viz informace v předchozím týdnu.

 

Fyzika do 8. 4. 2020

Radioaktivita - zápis z prezentace - pouze snímky 1 - 4 + přečíst v učebnici str. 128. V úterý 7. 4. proběhne videovýuka, na které si projdeme pracovní listy z předchozích týdnů. 

 

ZEMĚPIS do 8.4. 2020

- opsat/vytisknout zápis z PREZENTACE + doplnit z učebnice str. 75 - 81

- PS – str. 45/46

- procvičování cestovní ruch: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2339 (max 2. min)

Přírodopis do 8. 4. 2020

ZEMĚTŘESENÍ  – přečíst text v učebnici na straně 52 - 53, podívat se na video, jak vzniká zemětřesení na této internetové stránce a zapsat zápis.

https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg

zápis - Zemětřesení

Chemie do 8. 4. 2020

10. 4. by ve škole odpadla.

 

Dějepis do 8. 4. 2020

Dodělat si dříve zadanou časovou osu a stránky v pracovním sešitě (24 - 28, 33 - 39). Chybí Vám toho hodně!

Německý jazyk do 8. 4. 2020

Učebnice - slovní zásoba na str. 62, 63 (str. 59, 60, 61) - napsat, naučit

Pracovní sešit - cv, 11 a, b  na str. 58

Výchova k občanství do 8. 4. 2020

Zopakovat si předcházející učivo a naučit se ho.

______________________________________________________________________________

 

Období od 30. 3. do 3. 4. 2020

 

Anglický jazyk do 3. 4. 2020

zopakovat slovíčka z 5. lekce oddíl A, B, C a pravidla používání "předpřítomného času"

učebnice str. 60/1 - přečtěte si text a přeložte (systém znáte :)), budeme s ním při online výuce pracovat: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas

 

Matematika do 3. 4. 2020

1. Průběžně si opakovat „Počítání s lomenými výrazy“ a „Rovnice s neznámou ve jmenovateli“.

2. „Podobnost“

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. písemně do ŠS:

        uč. str. 33/3 b,c

        uč. str. 33/4A, 5, 6 – u b) nejsou obdélníky označeny, nevíme proto, který z nich je „vzor“ a

        který je „obraz“ – poměr podobnosti má tedy v tomto cv. dvě varianty (můžeme ale

        předpokládat, že první obrazec bude zřejmě „vzor“)

        uč. 34/7A – zápis výpočtu: │A´B´│: │AB│= 3 . 2 =

                                                     │B´C´│: │BC│= 3 . 4 =      podobný zápis a výpočet i b)

        uč. str. 34/9 (pomohou náčrtky), u b) si vzpomeňte, které obrazce patří mezi rovnoběžníky,

        u c) pozor na to, že máme různé druhy trojúhelníků (rovnoramenné, rovnostranné …)

        uč. str. 35/11 nemusíte rýsovat, jen spočítejte délky stran „nového“ troj. (obrazu)

        uč. str. 36/12, 13 (spočítejte „nové“ délky – lze i zpaměti, poté dosaďte do vzorců, z výsledků

        sestavte poměr podobnosti a zkraťte/vydělte)

3. Prac. list

4. Procvič. (V)

    Prac. list (V)

 

Volba povolání

1. Vypracujte referát nebo prezentaci na téma „Neobvyklé povolání“ – pokyny.

2. Vypracujte domácí úkol – pokyny.

 

Fyzika do 3. 4. 2020

V příloze posílám vyřešené pracovní listy na Světelné jevy

Tady je zápis - Atomové jádro. Nalepit nebo přepsat do sešitu a vyřešit příklad na konci. Kdo chce zpětnou vazbu k příkladu, může opět poslat na můj email.

Potom se ještě podívejte se na toto video o atomu: https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98

 

ČESKÝ JAZYK DO 3. 4. 2020

Mluvnice:

Příprava na přijímací zkoušky, procvičování mluvnického učiva 

Odkazy na internetové stránky, na nichž můžete procvičovat učivo a připravovat se na přijímací zkoušky - viz předchozí týden.

Zaměřte se na procvičování tvarosloví (slovní druhy, mluvnické kategorie apod.) a větné skladby (větné členy, druhy vět vedlejších, souvětí, významové poměry apod.).

Konzultace s vyučující možná prostřednictvím Skype (viz info v mailu), e-mailu: reditelka@zszdounky.cz, nebo na telefonu: 731 461 415. Nebojte se ozvat. Přes Skype prozatím dvakrát týdně i výuka (POŠLETE SVŮJ KONTAKT NA SKYPE).

Sloh:

Deváťáci již tradičně vždy na konci své školní docházky připravují časopis "Školík", jehož náplní je jakési shrnutí devítiletého působení žáků v naší škole. Společně jsme se o tom již bavili, některé práce jsem vám doporučovala si přepsat, abychom je měli připravené na zařazení do tohoto časopisu. Vyhledejte tedy ve svých "archivech", jaké další práce by se do časopisu daly zařadit, vzpomeňte si na vtipné hlášky z hodin, poznámky, vyberte i nějaké fotografie ze zážitků vaší třídy apod. Nezapomeňte zařadit i něco z prvního stupně. :-)

Očekávám od každého z vás zaslání nápadů, námětů na e-mail: reditelka@zszdounky.cz

Dejte mi rovněž vědět, kdo ze třídy si vezme na starost grafické zpracování časopisu.

 Literární výchova:

Vladislav Vančura, Karel Čapek - zapiš si do sešitu stručný zápis k daným autorům - život a dílo. Využij níže uvedené odkazy:

https://www.spisovatele.cz/vladislav-vancura 

https://www.spisovatele.cz/karel-capek 

Zde si stáhni knihu Karla Čapka buď Povídky z jedné kapsy, nebo Povídky z druhé kapsy:

https://pdfknihy.maxzone.eu/capek_karel.html 

Dvě povídky si přečti, do sešitu si napiš:

1. název povídky

2. stručný obsah povídky

3. postavy, které v povídce vystupovaly a jejich charakteristiku

4. co tě na povídce nejvíce zaujalo 

5. vypiš si část textu, která se ti líbila, něčím tě oslovila, a zdůvodni její výběr

Jeden ze zápisů pošli do 3. 4. na e-mail: reditelka@zszdounky.cz 

Nebudeš-li mít možnost stáhnout si některou z výše uvedených knížek, využij Čítanku str. 160 - Zločin v chalupě a str. 161 - Šlépěje.

Přírodopis - do 3. 4. 2020 

VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE - SOPEČNÁ ČINNOST - přečíst text v učebnici na straně 50 - 52, do sešitu si zapsat zápis, vytvořit obrázek sopky s popisem a odpovědět na otázky - uvedeno v souboru - zápis - sopečná činnost

zápis - Sopečná činnost

podívat se na uvedená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=JcO8lKgJOPU

https://www.youtube.com/watch?v=rNBCynoQ9YQ 

https://www.youtube.com/watch?v=PrN7jygu4cQ  

Chemie - do 3. 4. 2020  

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ - HALOGENDERIVÁTY - přečíst text v učebnici na straně 50 - 52, zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis - Halogenderiváty, pak opíšete modrý rámeček z učebnice ze strany 52, pak napíšete zástupci halogenderivátů a vypracujete zápis podle učebnice ze strany 51, 52 - vždy název i ten v závorce + vzorec, který je v modrém rámečku + vlastnosti a užití, u freonů vše.

Zkuste vypracovat úkoly u sovy 3 - úkoly 1, 2 - u úkolu dva tvoř strukturní vzorce. Můžete využít konzultaci se mnou na adrese j.smazilova@zszdounky.cz. Můžete mně poslat vypracovaný úkol ke kontrole. Kdo to vůbec nezvládne, zapíše alespoň zadání do sešitu a vynechá místo na řešení.

 

ZEMĚPIS do 3.4. 2020

OPAKOVÁNÍ

- PRACOVNÍ SEŠIT – téma DOPRAVA str. 41 – 44 

- POVINNÝ ÚKOL – UČEBNICE str. 73 vypracovat odpovědi do WORDU a poslat na školní email, nebo Messenger do konce týdne!

- cv. 5 a) použijte aplikaci IDOS na nejvhodnější spoj, napište jak dlouho bude trvat cesta a zkuste odhadnout celkovou cenu pro 1 osobu 

          b) na www.mapy.cz si naplánujte trasu (délku, čas) a poté zkuste s pomocí internetu spočítat KOLIK by vás vyšla tato cesta - tam i zpět, když pojedete autem (k dohledání jsou různé kalkulačky pro výpočet spotřeby) dál už nemusíte nic porovnávat

- jinak opakuji – dobrovolný úkol za 1 z předchozího týdne :) 

 

Německý jazyk do 3. 4. 2020

Pracovní sešit str. 56 a 57 (bez cvičení 10 na str. 57)

Učebnice - slovní zásoba na str. 62 (str. 57, 58) - napsat, naučit

Výchova k občanství do 3. 4. 2020

Do školního sešitu nadpis: Peněžní ústavy a napsat z učebnice na str. 60 horních 14 řádků a nad textem se zamyslet.

Dějepis do 3. 4. 2020

Nadpis v sešitě bude: Hlavní mezinárodně-politické události v 2. polovině 20. století

A pod tento nadpis si nakreslete graf z učebnice na str. 76 nahoře.

Vypracuj str. 38 a 39 v pracovním sešitě, použij učebnici na str. 76 až 78.

_____________________________________________________________________________________________

Období od 23. 3. do 27. 3. 2020

 

Anglický jazyk do 27.3.2020 

Tento týden budete procvičovat předpřítomný čas pouze v pracovním sešitě - "Hurray! Yahoo!" :)

PS:

s. 46/1 - doplňte křížovku třetím tvarem slovesa a zároveň si nepravidelná slovesa neustále procvičujte

s. 46/2 - napište věty o tom, co se vám stalo nebo nestalo podle vaší vlastní zkušenosti (typické pro present perfect)

s. 46/3 - seřaďte věty tak, abyste vytvořili správnou otázku v čase předpřítomném

 

Matematika do 27. 3. 2020

1. Procvič. učiva:

    Prac. list – složený výraz

    Prac. list – rovnice s neznámou ve jm.

2. Prac. list 1 (V)

    Prac. list 2 (V)

3. Příprava na přij. zkoušky – opakování učiva (i ti, kteří nebudou konat jednotnou přij. zkoušku)

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/

 

Volba povolání

1. Vypracujte referát nebo prezentaci na téma „Neobvyklé povolání“ (termín a konkrétní požadavky viz pokyny z 9.3.) – zašlete na můj e-mail valachova@zszdounky.cz

2. Vypracujte domácí úkol – pokyny

 

Fyzika do 27. 3. 2020

Na zopakování Světelných jevů jsem vám vytvořila test - odkaz níže. Než test otevřete, zopakujte si vše, co jsme se o světelných jevech učili od Světla až po Optické přístroje. Poté si test otevřete. Je potřeba vyplnit email, abych vám tam potom mohla poslat vaše výsledky. Kdyby vám něco nefungovalo, napište mi na můj email: v.pospisilova@zszdounky.cz

Test: Světelné jevy

Dále si prosím přečtěte něco na zopakování atomů text zde a udělejte si z něho zápis do sešitu. 

Tady ještě posílám malou doplňovačku na atom. Tu si prosím vytiskněte, vyplňte a nalepte nebo vložte do sešitu. Kdo bude chtít zpětnou vazbu, zda doplňovačku správně vyplnil, může mi ji vyfotit nebo oskenovat a poslat na můj email. Popřípadě za zdařilé vyplnění vás odměním malou jedničkou. Pokud nemáte možnost vytisknout, pište odpovědi do sešitu. 

V případě jakýchkoliv dotazů mi napište na email.

ČESKÝ JAZYK DO 27. 3. 2020

Mluvnice:

Příprava na přijímací zkoušky - tomuto úkolu věnujte v tomto období zvýšenou pozornost! Ti, kteří se nepřipravují na přijímací zkoušky, si budou prostřednictvím těchto odkazů procvičovat probrané učivo.

Odkazy na internetové stránky, na nichž můžete procvičovat učivo a připravovat se na přijímací zkoušky: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/

https://zkousky-nanecisto.cz/domaci-zkousky-nanecisto/

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

Konzultace s vyučující možná prostřednictvím e-mailu: reditelka@zszdounky.cz, nebo na telefonu: 731 461 415.

K přípravě na přijímací zkoušky můžete využít i televizní pořad na stanici ČT 2: Škola doma - příprava na přijímací zkoušky (vždy v úterý a ve čtvrtek od 14 hod.)

 

Procvičování mluvnického učiva:

https://cestina4.webnode.cz/on-line-testy/

https://www.pravopisne.cz/

https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk

 

Literární výchova

Práce s texty (vhodné i jako příprava na přijímací zkoušky):

https://www.umimecesky.cz/porozumeni

 

Sloh:

Napsat slohovou práci zadanou již v předchozím týdnu - líčení na téma "Můj milovaný mobil". Práci následně zaslat na e-mail ředitelce školy do 30.3. 2020.

 Konzultace s vyučující možná prostřednictvím e-mailu: reditelka@zszdounky.cz, nebo na telefonu: 731 461 415.

 

Přírodopis do 27. 3. 2020

CHEMICKÉ USAZENÉ HORNINY - přečíst text na straně 42, vypracovat zápis - nadpis: Chemické usazené horniny,uvést jednu větu, jak vznikají, zapsat zástupce: travertin - vzhled, složení, užití

OPAKOVÁNÍ - USAZENÉ HORNINY - do sešitu napsat tento nadpis a vypracovat celými větami odpovědi na otázky 1, 4, 5, 8 ze strany 42

PŘEMĚNĚNÉ HORNINY - přečíst text na straně 43 a 44 a shrnutí na straně 45, vypracovat zápis - nadpis: 3. Přeměněné horniny , pak opsat shrnutí ze strany 45, pak napsat zástupci a charakterizovat rulu - (co obsahuje, jaké má užití), svor (z čeho je tvořen a složen a že často obsahuje granáty), fylit (z čeho je složen, že má značnou břidličnatost a uvést užití) a mramor (první čtyři věty).

Do sešitu celými větami vypracovat otázky 1, 3, 5. 

Učivo si můžeš zopakovat či procvičit na těchto stránkách:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4802

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2050

Chemie do 27. 3.

OPAKOVÁNÍ - ARENY - procvič si poznatky o arenech na této internetové stránce:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1857

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ  - přečíst text v učebnici na straně 48 a 49, zapsat zápis - ten bude obsahovat velký nadpis: Deriváty uhlovodíků, dále opište první modrý rámeček na straně 48, poté překreslete dělení derivátů uhlovodíků (pavouk), pak opište druhý modrý rámeček, žlutý rámeček a třetí modrý rámeček na stejné straně.

Vyplňte pracovní list - deriváty uhlovodíků. Nápověda k otázce 3: fenyl je benzen bez jednoho vodíku. Kdo nemůže pracovní list vytisknout, ať vypracuje odpovědi přímo do sešitu.

Pracovní list - Deriváty uhlovodíků

 

 ZEMĚPIS do 27.3. 2020

- opsat z PREZENTACE + přečíst v učebnici str. 66 - 72

- dobrovolný úkol za 1 v prezentaci

- procvičovat – téma DOPRAVA

a) https://www.skolasnadhledem.cz/game/1481

b) https://www.skolasnadhledem.cz/game/2198

c) https://www.skolasnadhledem.cz/game/2199

d) https://www.skolasnadhledem.cz/game/2334

 

 

Dějepis do 27. 3. 2020

 

Pracovní sešit - od str. 24 do str. 28 včetně a str. 33, 34, 35, 36, 37 - uplatnění poznatků z učiva o 2. světové válce.

 

 

Německý jazyk do 27. 3. 2020

 

Pracovní sešit str. 54, 55 - pracuje se zde se 4. p. osobních zájmen - viz sešit finty ich, mir, mich, du dir dich atd.

 

Opakování slovní zásoby z učebnice, str. 62 (str. 54, 55, 56)

 

Výchova k občanství do 27. 3. 2020

 

Nadpis v sešitě bude - Státní rozpočet

 

Učebnice - napsat ze str. 53 prvních 5 řádků od shora a na str. 55 dole "Shrnutí" a naučit se to.

___________________________________________

Období 11. 3. - 20. 3. 2020

Matematika do 20. 3. 2020

1. „Složený lomený výraz“ (pokrač. k dělení LV)

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. písemně do ŠS:

        uč. str. 97/12 b, c (jmenovatele v čitateli složeného LV rozložit podle vzorce a poté krátit)

        uč. str. 97/13A

        uč. str. 98/14 b, c

        uč. str. 105/9, 10 (používat vytýkání, vzorce a krácení)

2. „Rovnice s neznámou ve jmenovateli“

    a) popis (vytisknout a nalepit do ŠS nebo přepsat)

    b) procvič. písemně do ŠS

        uč. str. 100/3 b, c, e, f

        uč. str. 101/7 a, c, d (společ. jm. u „c, d“ jsou oba jmenovatelé – viz 101/D)

        uč. str. 102/ 8 a (společ. jm. je 2x), 102/8 b (společ. jm. je celý jmenovatel druhého LV),

        102/8 d (společ. jm. je celý jmenovatel prvního LV = vzoreček)

        uč. str. 102/11, 12 - společ. jm. u „b“ je 6.(1-x)

3. Opakování učiva písemně do ŠS:

    uč.  str. 105/6A, 7A

4. Další pokyny k výpočtům.

 

Anglický jazyk do 20.3.2020

učebnice: str. 59/5 - otázky a odpovědi k textu - do sešitu

                     59/6 - vytvořte a napište věty o věcech, které jste dělali a nedělali

                     

pracovní sešit: 44/1,2,3,4

                      45/5,6

 

Český jazyk do 20. 3. 2020

Mluvnice:

Učebnice: str. 55 - zápis do školního sešitu "Mluvnický zápor"

              str. 75 - zápis do školního sešitu "Nepravidelnosti větné stavby"

              str. 75, cv. 3, str. 72, cv. 2c, str. 73, cv. 3 a - ch - vše do cvičného sešitu

Pracovní sešit: str. 26, cv. 1, 3,  str. 41, cv. 1a, 2

Odkazy k procvičování učiva: 

Rozbor vět a souvětí:

https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/testy-vetne-rozbory/

https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/skladba-vet-syntax/veta-a-souveti/

https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/rozbor-sloziteho-souveti

Příprava na přijímací zkoušky:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

 Konzultace s vyučující možná prostřednictvím e-mailu: reditelka@zszdounky.cz, nebo na telefonu: 731 461 415.

 

Sloh:

Příprava slohové práce - subjektivně zabarvený popis = líčení na téma:  Můj milovaný mobil 

předem si zopakovat znaky líčení, jazykové prostředky apod., je možné přečíst si nějaké vzorové práce na internetu, ale práce NEOPISOVAT!

Literární výchova: Na internetu vyhledat definici "literatury faktu" a zapsat si ji do sešitu.

Čítanka: str. 9 - 11, přečíst články od A. Friče, stručný obsah napsat do sešitu

 

Matematika do 13. 3. 2020

Procvičování učiva "Dělení lomených výrazů".

Vypracovat do ŠS:

uč. str. 95/7, 96/8A, 96/10, 96/11 a, b

uč. 103/úlohy na závěr 1-6 A, 104/4A, 5 (opakování učiva)

 

Dějepis do 13. 3. 2020 a doplněno do 20. 3. 2020

Vypracovat do sešitu odpovědi na otázky ohledně 2. sv. války z poslední hodiny z rozdaných materiálů.

Do 20. 3. 2020: Z rozdaných materiálů doučit se druhou část 2. světové války.

 

Německý jazyk do 13. 3. 2020 a doplněno do 20. 3. 2020

Naučit se slovíčka z tématu "Orientace ve městě", která máte napsané v sešitě z minulých hodin - tu část, která měla být v pátek na písemce.

Do 20. 3. 2020: učebnice - napsat a naučit se slovní zásobu ze str. 62 (str. 54, 55, 56,)

 

Fyzika do 20. 3. 2020

Vypracovat pracovní listy (viz příloha) - opakování Světelné jevy.

Je možno pracovat i s učebnicí a sešitem. V učebnici jsou to strany 110-120.

Pracovní list - Čočky     Pracovní list - Oko      Pracovní list - Lupa, mikroskop

Pracovní listy vytisknout a vložit do sešitu. Kdo nemá možnost vytisknout, přepíše do sešitu. 

Učebnice str. 121 - 123 přečíst a udělat zápis (to, co je tučně), vypracovat otázky a úkoly na str. 123 do sešitu.

 

ZEMĚPIS do 20.3. 2020

- Přečíst v učebnici str. 54 - 64

- Udělat zápis z PREZENTACE

- vypracovat v PRACOVNÍM SEŠITĚ od str. 34 - 40

 

 Přírodopis do 20. 3.

- Organogenní usazené horniny - přečíst text z učebnice na straně 39 - 40 a zapsat zápis - ze str 39 opsat ty 4 řádky, pak zástupci: u každého vznik a užití

- Hořlavé usazené horniny - přečíst text z učebnice na straně 41a zapsat zápis - zástupci: u každého vznik a užití

Chemie do 20. 3.

- Aromatické uhlovodíky - areny - přečíst v učebnici strany 44 - 46 a zapsat zápis. Zápis bude obsahovat nadpis, pak opsat modrý rámeček na str 46, pak tři věty ze strany 44 pod sovou 1 - Hlavním zdrojem aromatických uhlovodíků je ....., pak větu: Při hoření arenů vznikají i saze., pak zakreslit vzorce benzenu ze str. 44 podle modrého rámečku, pod kterým je napsáno - benzen - nejjednodušší aromatický uhlovodík, dále napsat zástupci arenů a u každého zástupce uvést název + vzorec, který je v modrém rámečku, vlastnosti a užití.

Výchova k občanství do 20. 3. 2020

Učebnice str. 51: Napsat do sešitu co jsou to statky, služby, monopol a kartel - dole na str. 51. a naučit se (nadpis bude Stát a národní hospodářství).