Období od 22. 6. do 25. 6. 2020

ZKONTROLUJTE SI, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO, HODNĚ SLUNÍČKA A 1. 9. 2020 V 7.45 HOD. NA VIDĚNOU VE ŠKOLE :-).

 

Český jazyk a literatura do 25. 6. 2020

Shoda přísudku s podmětem - https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Pravopis přídavných jmen - https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Pravopis podstatných jmen - https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

Matematika do 25. 6. 2020 

Opakování učiva a doplnění úkolů z předchozích týdnů. Na následujících odkazech si můžete zopakovat učivo: Výšky a těžnice trojúhelníku:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3843

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3844

 

Výchova k občanství do 25. 6. 2020

Opakování učiva, kontrola splnění úkolů z předchozích týdnů.

 

ZEMĚPIS DO 25. 6. 2020

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 36 – 39PŘÍ

 

PŘÍRODOPIS DO 25. 6. 2020

NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - přečíst text v učebnici na straně 92 - 100, zapsat zápis, vypracovat pracovní list a učivo procvičit formou testu on-lline a nechat si je vyhodnotit.

zápis - Nahosemenné rostliny

pracovní list - Jehličnany

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2088

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2090

FYZIKA DO 25. 6. 2020

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S ELEKTRICKÝMI SPOTŘEBIČI A ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM - přečíst text v učebnici.

Anglický jazyk (skupina B - Moudrý) do 25. 6. 2020

Zopakujte si z pracovního sešitu celou 5. lekci včetně slovní zásoby.

Dějepis do 25. 6. 2020

Zopakujte si hlavní události z období antického Říma z časových přímek, které máte v sešitě.

Výchova ke zdraví do 25. 6. 2020

Zopakujte si pojmy, které máte napsané v sešitě v průběhu online výuky.

 

 

____________________________________________________________________________________________________

Období od 15. 6. do 19. 6. 2020

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE. 

PROBÍHÁ I VIDEOVÝUKA,HLÍDEJTE SI ROZPIS :-)

OD 8.6. ZMĚNA V ROZPISU VIDEOVÝUKY Z DŮVODU NÁSTUPŮ ŽÁKŮ 2.STUPNĚ DO ŠKOLY!!!

 

Anglický jazyk (Pol, Mou) do 19. 6. 2020 

učebnice:

62/1 - doplňte do vět předložky podle obrázku

62/2a - očíslujte názvy míst

 

PS: s. 50-51 - vypracujte si všechna cvičení a tím si zopakujete celou 5. lekci 

 

Matematika do 19. 6. 2020

Nové učivo - Těžnice a těžiště trojúhelníku. Zápis vytisknout a nalepit nebo přepsat do sešitu.

Příklady: Sbírka úloh: str. 149/1A, 2, 4, 5A; 150/11. Budeme dělat ve videovýuce.

 

Český jazyk a literatura do 19. 6. 2020

Pracovní list - opakování pravopis.

Pracovní sešit - str. 28, 44, 64/ udělat si souhrnné testy.

 

Výchova k občanství do 19. 6. 2020

Rovnost a nerovnost mezi lidmi - uč. str. 85 - otazník dole - vypracovat do sešitu, shrnutí dole zapsat do sešitu

 

Přírodopis do 19. 6. 2020

KAPRAĎOROSTY - přečíst  text v učebnici na straně 87 - 91, zapsat zápis a vypracovat pracovní list.

zápis - Kapraďorosty

pracovní list - Kapraďorosty

Procvič si učivo a nech si ho vyhodnotit na adresách:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2122

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2083

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2082

 

Fyzika do 19. 6. 2020

ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ, VODIČE ELEKTRICKÉHO PROUDU, ELEKTRICKÉ IZOLANTY -  přečíst  text  učebnici na straně 121 - 126 a zapsat zápis.

Zápis

ZEMĚPIS DO 19. 6. 2020

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 30 – 35 

Dějepis do 19. 6. 2020

Zápis do sešitu: Nadpis - Pozdní říše římská, její rozpad a zánik

Narýsovat do sešitu časovou přímku z učebnice na str. 124 nahoře.

učebnice str. 124 cv. 1 - přiřaď k sobě pojmy z obou sloupců a zapiš je do sešitu.

Výchova ke zdraví do 19. 6. 2020

Učebnice str. 107 - dole - nadpis - Jak řešit problémy? - napiš si do sešitu všech 6 bodů.

Najdi si na internetu a napiš do sešitu význam slova "objektivní".

 

___________________________________________________________________________________________________________

Období od 8. 6. do 12. 6. 2020

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE. 

PROBÍHÁ I VIDEOVÝUKA,HLÍDEJTE SI ROZPIS :-)

OD 8.6. ZMĚNA V ROZPISU VIDEOVÝUKY Z DŮVODU NÁSTUPŮ ŽÁKŮ 2.STUPNĚ DO ŠKOLY!!!

 

Anglický jazyk (skupina A,B - Polišenská, Moudrý) do 12. 6. 2020

učebnice:

56/1 - naučit výrazy

56/3 - přepsat rozhovory do sešitu

PS: 46/1 

Matematika do 12. 6. 2020

Na zopakování ostroúhlých, pravoúhlých a tupoúhlých trojúhelníků si udělejte online cvičení a výsledek mi pošlete na email.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3320

Nové učivo - Výšky trojúhelníku. Zápis vytisknout a nalepit nebo přepsat do sešitu.

Příklady: Sbírka úloh: str. 147/1-a,b; 147/2A, 4A, 5; 148/8A. Budeme dělat ve videovýuce.

Český jazyk a literatura do 12. 6. 2020

Učebnice str. 105/nahoře JAZYKOVĚDA překreslit do sešitu.

Pracovní sešit str. 4 a 5.

 

Výchova k občanství do 12. 6. 2020

Problémy lidské nesnášenlivosti - do sešitu - uč. str. 85, oba otazníky nahoře, uč. str. 86 otazník uprostřed

Do 16. 6. poslat na e-mail: reditelka@zszdounky.cz sešit ke kontrole - zápisy od 20. 4., popř. předložit osobně ve škole.

 

ZEMĚPIS DO 12. 6. 2020

- zápis PŘÍRODNÍ KRAJINY + seznam těch, co mají nerozhodnou známku a jejich úkol

- pro rychlíky:

- https://www.skolasnadhledem.cz/game/2172

- https://www.skolasnadhledem.cz/game/2178

Přírodopis do 12. 6. 2020

MECHOROSTY - přečíst text v učebnici a zapsat zápis, ten bude obsahovat nadpis, pak napíšete, že se dělí na játrovky a mechy, pak napíšete zástupce játrovek a jakou má stélku, pak napíšete shrnutí na konci kapitoly a pak vypíšete zástupce mechů. Poté vypracujete pracovní list.

pracovní list - Mechorosty 

Fyzika do 12. 6. 2020

FYZIKÁLNÍ VELIČINY - OPAKOVÁNÍ - vyplnit tabulku na fyzikální veličiny a poslat ke kontrole na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz

tabulka - Fyzikální veličiny

ELEKTRICKÝ OBVOD - vypracovat zápis a úkol podle zadání

zadání - Elektrický obvod

Dějepis do 12. 6. 2020

Zápis do sešitu - časová přímka - Římské císařství - učebnice str. 113

učebnice str. 105 nahoře zeleně - napsat do sešitu etapy v období císařství a podle časové přímky doplnit letopočty

Výchova ke zdraví do 12. 6. 2020

Napiš do sešitu, jak si představuješ svého budoucího partnera, partnerku. Zaměř se na charakterové vlastnosti. Které vlastnosti jsou pro Tebe důležité? Které vlastnosti by jsi netoleroval(a)? (tzn., které by byly pro Tebe nepřípustné)

____________________________________________________________________________________________________

Období od 1. 6. do 5. 6. 2020

 

Matematika do 5. 6. 2020

Nové učivo - Trojúhelníky. Zápis vytisknout a nalepit nebo přepsat do sešitu.

Příklady: Sbírka úloh: str. 142/4; 143/5 a - d); 143/9A; 144/11 - a),b); 144/2A - stačí odpověď ano/ne, nemusíte rýsovat; 145/4,6. Budeme dělat ve videovýuce.

 

Český jazyk a literatura do 5. 6. 2020

Mluvnice - doděláme prezentaci - zvuková stránka jazyka

Rozvrstvení národního jazyka - zápis viz prezentace (uděláme společně!!! není potřeba psát vše, co je v prezentaci)

Sloh - přímá a nepřímá řeč (v online výuce nadiktuju)

Pracovní sešit str. 60/1,3,4     str. 61/8     str. 62/9

Vše se budeme snažit společně udělat v online výuce v pondělí, v úterý a ve středu. V pondělí vám taktéž sdělím známky, které vám vychází. Ten, u koho mám známku nejasnou, bude mít šanci si známku zlepšit. Jednak doposláním veškerých úkolů, jednak zasláním do 12. 6. záznam z četby o knížce, kterou jste přečetli. Vše se dozvíte v pondělí.

 

Fyzika do 5. 6. 2020

ZMĚNA TEPLOTY - z učebnice vypracuj úkol 1 b) - f)  na straně 114, správnost si zkontroluj ve výsledcích na straně 159. Kdo nebyl na výuce online, tak nejprve přečte text v učebnici na straně 112 - 114.

 

Přírodopis do 5. 6. 2020

DĚLENÍ ROSTLIN PODLE STAVBY - zapište zápis

ŘASY - přečíst text v učebnici na straně 78 - 80 a zapsat zápis (kdo byl na výuce online, tak číst text nemusí). Pozor: hnědé řasy a rozsivky patří do říše Chromista a krásnočko do říše Prvoci, nikoliv do říše Rostliny.

zápis - Řasy

Učivo si procvič na online testu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1945

 

Výchova k občanství do 5. 6. 2020

Základní lidská práva - vyhledat, co patří mezi základní lidská práva, ve které listině jsou uvedena (uč. str. 87) - zápis do sešitu

- uč. str. 88, cv. oba otazníky - vypracovat do sešitu

 

ZEMĚPIS DO 5. 6. 2020

- kontrola sešitu během online výuky (úterý 11:15) – kdo nemá, nebo nemůže přes webkameru, tak poprosím poslat zápisy (stačí vyfocené, nemusíte skenovat a klidně po dvoustranách) na šk. email nebo messenger (všechny zápisy)

- OPAKOVÁNÍ (povinné) - https://forms.gle/Uy1yxnd1twqtYjJKA (online test) (kdo chce, může si stáhnout a vyplnit ve formě PDF)

- pro rychlíky (dobrovolné) – velké opakování PŘÍRODNÍ SLOŽKY: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2166

- zápis BIOSFÉRA

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 27

 

Anglický jazyk (skupina B - Moudrý) do 5. 6. 2020

Zkontrolujte si a zopakujte celou 5. lekci v PS.

Dopište si slovní zásobu z celé 5. lekce do slovníčku.

Zápis do sešitu - PS str. 71, část 6.1 - Přítomný čas průběhový - oznamovací věty - rámeček a pod tím text v  odstavcích  a,b.

 

Dějepis do 5. 6. 2020

Zápis do sešitu - učebnice na str. 104 - nakreslit časovou osu - Římská republika

PS - str. 54 cv. 13, 14

       str. 55 cv. 16

       str. 56 cv. 22

 

Výchova ke zdraví do 5. 6. 2020

Učebnice str. 104 dolní část - druhý otazník shora - a) napiš tvrzení, se kterými souhlasíš

                                                                          b) napiš tvrzení, se kterými nesouhlasíš a zdůvodni proč

______________________________________________________________________________________________________

Období od 25. 5. do 29. 5. 2020

 

Matematika do 29. 5. 2020

Na shodnost a souměrnost si uděláte online cvičení a výsledky mi pošlete na email:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3354

Procvičování: Sbírka úloh: 136/3 b); 137/5A. Udělat každý sám a kdo bude chtít, může mi poslat ke kontrole na email.

Nové učivo - Osově souměrné útvary. Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku - úvod. Zápis vytisknout a nalepit do sešitu nebo přepsat.

Příklady: Sbírka úloh: str. 139/1, 2, 3A, 4; 140/7; 141/11; 142/1, 2, 3. Budeme dělat ve videovýuce.

 

Český jazyk a literatura do 29. 5. 2020

Literatura - přečtěte si ukázku z knížky Like me: každé kliknutí se počítá od Thomase Feibela a poté se zamyslete nad otázkami, které najdete v prezentaci (předposlední slide). Vaše odpovědi dáte do souvislého textu a odešlete do konce května (neděle 31.5.) na email nebo messenger. Ideálně vypracované ve wordu, ale klidně můžete napsat na papír a vyfotit, ale prosím vás tak, aby se to dalo přečíst. Konec roku se blíží, tak si dejte na úkolu záležet a odešlete včas :-) Pomalu budu řešit vaše závěrečné hodnocení a vaše plnění úkolů se tam zcela jistě promítne.

Mluvnice - zvuková stránka jazyka - zápis viz prezentace.

Pracovní sešit str. 45/ celou stránku.

 

Přírodopis do 29. 5. 2020

ŘÍŠE ROSTLINY - FOTOSYNTÉZA A DÝCHÁNÍ - přečíst text v učebnici na straně 73 - 76 (kdo byl na výuce online, nemusí text číst), zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis na nové stránce: Říše rostliny, pak napíšete, co je to botanika (2. věta na str. 63), shrnutí na str 74, shrnutí na str. 76, přepsat (překreslit) schéma fotosyntézy na str. 75 a schéma dýchání na str. 76. Pak napsat odpovědi do sešitu celými větami na otázky 3, 4 a 6 na straně 76 - ty zkontrolujeme v pátek při výuce online.

Fyzika do 29. 5. 2020

MĚŘENÍ TEPLOTY - 1) do sešitu napsat měřící rozsah laboratorního teploměru podle obrázku v učebnici na straně 106 a u lékařského teploměru podle obrázku na straně 110. Napíšete - Měřící rozsah laboratorního teploměru je ..... a lékařského teploměru je .... 2) vypracuj úkol 2 na straně 108 a úkol 1b na straně 110 a úkol 3 na straně 111 - do sešitu správně zapiš teploty vyznačené na obrázcích, napiš: a) t = 22°C, b) ...

3) Dále vypracuj úkol 1 na straně 108 - dokresli sloupce tekutiny v teploměrech podle zadané teploty - tento jediný úkol pošli ke kontrole na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz (obrázek k úkolu je ke stažení zde.)

úkol 1/108

lékařský teploměr - obrázek 

 

Výchova k občanství do 29. 5. 2020

Má vlast - DOBROVOLNÝ ÚKOL - uč. str. 71 - 72 - soutěž "O zlatý dukát"

 

ZEMĚPIS DO 29.5. 2020

- Půdní druhy a půdní typy - PREZENTACE

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 26

- pro rychlíky https://www.skolasnadhledem.cz/game/2068

- DOPLNIT veškeré učivo do sešitu -> 2. 6. kontrola během online výuky /kdo nemá, nebo nemůže přes webkameru poslat zápisy (stačí vyfocené) na šk. email nebo messenger

 

Anglický jazyk (skupina B - Moudrý) do 29. 5. 2020

Pracovní sešit - str. 50, 51 - doplnit

Pracovní sešit - str. 76, 77 - slovní zásoba 5. lekce - dopsat, naučit

 

Anglický jazyk (skupina A - Polišenská) do 29. 5. 2020

učebnice 54/5 - podle obrázku doplň do vět vazbu "there is/are" a vhodný výraz

PS: 44/1, 45/2,3

 

Dějepis do 29. 5. 2020

Pracovní sešit str. 50 cv. 7, 8

Pracovní sešit str. 51 cv. v horním rámečku, cv. 3, 4, 5

 

Výchova ke zdraví do 29. 5. 2020

V učebnici na str. 104 nahoře máš napsané dva citáty a jedno přísloví. Vyber si jeden citát nebo přísloví a zkus je okomentovat.

___________________________________________________________________________________________________________

Období od 18. 5. do 22. 5. 2020

   

Matematika do 22. 5. 2020

Na zopakování úhlů si uděláte online cvičení a výsledky mi pošlete na email:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3319

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3801

Nové učivo - Shodné útvary, osová souměrnost. Zápis vytisknout a nalepit do sešitu nebo přepsat.

Příklady: Sbírka úloh: str. 135/4, 5, 7, 8; 136/1, 2, 3 a); 137/4 a),b),c),e); 137/7A; 138/9.

 

Český jazyk a literatura do 22. 5. 2020

Mluvnice - vše uděláme společně v online výuce v pondělí, v úterý a ve středu.

Pracovní sešit str. 42,43,44.

Pracovní list - procvičování vět hlavních a vedlejších.

Literatura - pomalu si vybírejte zase nějakou knihu, v půlce června po vás budu opět chtít odevzdat vyplněný záznam z četby.

 

Přírodopis do 22. 5. 2020

OSTNOKOŽCI - přečíst text v učebnici na straně 70, do sešitu na novou stránku zapsat zápis - ten bude obsahovat nadpis: Kmen - Ostnokožci, pak opíšete nebo nalepíte text ze strany 70 a vypracujete pracovní list - ostnokožci. Ten pak zkontrolujeme při výuce online.

pracovní list - Ostnokožci

 

Fyzika do 22. 5. 2020

MĚŘENÍ TEPLOTY - přečíst text v učebnici na straně 106 - 110, vypsat do sešitu druhy teploměrů podle uvedeného cvičení, zapsat měřící rozsah laboratorního teploměru podle obrázku na straně 106 a lékařského teploměru podle obrázku na straně 110 v učebnici a udělat cvičeni online. Cvičení online si nehte vyhodnotit, obrazovku s hodnocením vyfoťte a pošlete na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz

cvičení - druhy teploměrů: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3555

cvičení - lékařský a bimetalový teploměr: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2953

 

Výchova k občanství do 22. 5. 2020

Má vlast - historie - uč. str. 73 - do sešitu udělat časovou osu, vyznačit na ní ty významné roky a k nim napsat, jaké významné historické události naší země se v těch letech odehrály

 

ZEMĚPIS DO 22.5. 2020

- udělat zápis z PREZENTACE

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 25

- DOPLNIT veškeré učivo do sešitu -> na konci května proběhne kontrola

 

Anglický jazyk (skupina A - Polišenská) do  22. 5. 2020

Tento týden nás čeká pouze procvičování předložek místa z učebnice s.52

PS: 43/5,6,7,8

 

Anglický jazyk (skupina B - Moudrý) do  22. 5. 2020

Dopsat si kompletně slovní zásobu z 5. lekce v PS na str. 77 včetně výslovnosti.

Do sešitu si napsat gramatiku - část 5.6 v PS na str. 71

PS str. 50, 51 - doplnit všechna cvičení a zkontrolovat si, jestli máte doplněnou celou 5. lekci.

 

Dějepis do 22. 5. 2020

Poslat doplněné stránky PS str. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 - to, co jsme kontrolovali ve videovýuce. Cvičení, která jsme nekontrolovali, nemusí být vyplněna.

PS - vypracovat celou str. 49 - podle učebnice na str. 88.

 

Výchova ke zdraví do 22. 5. 2020

Graficky si v sešitě vyznačte kladné a záporné stránky své a svého kamaráda - nakreslete dvě postavy a k nim přiřaďte kladné a záporné stránky, které barevně odlište.

________________________________________________________________________________________________________

Období od 11. 5. do 15. 5. 2020

 

Matematika do 15. 5. 2020

Nové učivo - Sčítání a odčítání úhlů - konstrukce. V příloze máte postup, jak graficky můžeme sčítat a odčítat úhly. Stačí vytisknout a nalepit do sešitu, kdo nemá možnost tisku může si postup načrtnout (nemusí rýsovat).

Příklady: Sbírka úloh: str. 130/1 - a), d); str. 131/2, 3A, 4; str. 132/8A, 9A, 10 - a), 13 - a), 14A; 133/15 - a). Projdeme ve videovýuce. 

V pondělí videovýuka odpadá. V úterý proběhne jako obvykle v 8:30. Pondělní videovýuku si nahradíme v pátek 15. 5. v 8:30.

V úterý nebo v pátek ve videovýuce mi ukážete zápis a příklady z minulého týdne. Kdo nemá možnost ukázat nebo se nezúčastní, pošle mi vyfocené na email: v.pospisilova@zszdounky.cz - do konce týdne.

Přírodopis do 15. 5. 2020

OPAKOVÁNÍ - HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU - vypracovat přiložené pracovní listy, které odešlete na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz

pracovní list - Hmyz s proměnou dokonalou I

pracovní list - Hmyz s proměnou dokonalou II

Procvičit učivo na následujících odkazech, nechat si ho vyhodnotit, hodnocení vyfotit a poslat na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz

Hmyz – proměna dokonalá: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1929

Brouci: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1963

Motýli –text: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1961

Motýli – zástupci: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1962

Připravte si sešity z přírodopisu ke kontrole, kdo nebude na výuce online, musí zápisy ofotit a poslat ke kontrole.

 

Fyzika do 15. 5. 2020

Pošlete mi ke kontrole vypracovaný úkol zadaný již dříve na výpočet hustoty skleněné desky a korkové zátky z učebnice ze strany 92/ U 3 (hustotu porcelánové mísy a olověného válečku jsme počítali v online výuce)

MĚŘENÍ TEPLOTY - přečíst text v učebnici na straně 100 - 105 a zapsat zápis. Kdo bude na výuce online, nemusí text číst.

zápis - Měření teploty

Připravte si sešity z fyziky ke kontrole, kdo nebude na výuce online, musí zápisy ofotit a poslat ke kontrole.

 

Český jazyk a literatura do 15. 5. 2020

Literatura - připomínám, že do konce tohoto týdne (do neděle 17. 5.) mi máte odesílat odpovědi na otázky k literární ukázce a podvojný deník (zadáno minulý týden).

Mluvnice - dokončíme prezentaci - věta hlavní a vedlejší (viz prezentace z minulého týdne). Po online hodině, kdy dobereme prezentaci (úterý) si sami vypracujete pracovní list, který pak společně zkontrolujeme v online výuce ve středu.

Dále pak si udělejte cvičení v pracovním sešitě str. 40/9,10 a 41/12,13,14.

Udělejte si cvičně alespoň 3 cvičení na shodu přísudku s podmětem https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Z%C3%A1kladn%C3%AD+v%C4%9Btn%C3%A9+%C4%8Dleny#selid a napište mi, jak jste dopadli.

V pondělí online výuka odpadá z důvodu konání školení všech pedagogů. Uvidíme se tedy v úterý. Přeji pěkný víkend :-)

 

Výchova k občanství do 15. 5. 2020

Významné osobnosti naší vlasti - uč. str. 74 - 75 - projít si galerii osobností

- do sešitu vypracovat odpovědi na otázky str. 75 dole a na str. 76 úkol - poslední otazník dole

 

ZEMĚPIS DO 15.5. 2020

- udělat krátký zápis z PREZENTACE

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 24

- Dobrovolný úkol (Filtrace špinavé vody) za malou 1 (vyzkoušet přefiltrovat)

Anglický jazyk (skupina B - Moudrý) do 15. 5. 2020

Zápis do sešitu: PS str. 71 části 5.4, 5.5a, 5.5b - rámečky i věty pod nimi. Pozor, je zde rozdíl ve výslovnosti - can x can´t. U "can´t" se na rozdíl od "can" vyslovuje dlouhé "a".

Slovní zásoba - část D, PS str. 75 - napsat včetně výslovnosti a naučit se.

PS část D str. 48, 49 - vypracovat.

Anglický jazyk (skupina A - Polišenská) do 15. 5. 2020

Připomínám napsaná slovíčka z 5. lekce

učebnice:

52/3 - překreslete si obrázky i s názvy předložek do sešitu

53/4a - podle obrázku napište, kde se věci nachází

PS:

42/1, 2, 3, 4

 

Dějepis do 15. 5. 2020

V pracovním sešitě na str. 47 a 48 je závěrečný test ze starověkého Řecka. Zkuste si zatrhnout správná řešení, ve videovýuce si test zkontrolujeme. Dodělejte si předcházející úkoly, příští týden Vám napíši, co budu chtít po Vás, aby jste mně poslali.

Výchova ke zdraví do 15. 5. 2020

Zkus se nad sebou zamyslet a napiš do sešitu své kladné (dobré) a záporné (špatné) stránky a jakým způsobem by jsi se měl(a) zlepšit. To samé napiš i u svého nejlepšího kamaráda. Jako inspiraci můžeš použít obrázek v dolní polovině strany 104 v učebnici. Ofocený úkol mně pošli do konce týdne na školní mail nebo na messenger.

 

 _______________________________________________________________________________________________

Období od 4. 5. do 7. 5. 2020

 

Anglický jazyk (skupina A - Polišenská) do 7. 5. 2020

V rámci opakování 4. lekce si zopakujte veškerou slovní zásobu této lekce.

PS 41/3, 4, I can 

Napsat slovíčka z 5. lekce do slovníčku.

 

Český jazyk a literatura do 7. 5. 2020

Literatura - četba ukázky 3333 km k Jakubovi. Vaším úkol bude odpovědět na otázky, které jsou součástí ukázky. Druhým úkolem bude vyplnit podvojný deník. Oba úkoly mi odešlete do neděle 17. 5. na email nebo messenger.

Mluvnice - pondělní i úterní online výuka odpadá. Uvidíme se až ve středu a domluvíme se na náhradní hodinu, kdy by vám to vyhovovalo. 

Opakování souvětí a věty jednoduché - pracovní sešit str. 38/1,2,3 a 39/4,5

Nové učivo - určování vět hlavních a vedlejších (zápis a úkoly viz prezentace)

 

Matematika do 7. 5. 2020

Procvičování učiva z minulého týdne: Sbírka úloh: str. 127/9A - a), b); 127/12B - a), b), c); 127/13 - a), b), c), d). Budeme dělat ve videovýuce. 

Nové učivo - Úhly malé i větší. V příloze máte zápis, který si opět můžete vlepit do sešitu. Kdo nemá možnost tisku, tak si přepíše. 

Příklady: Sbírka úloh: str. 128/1; 129/2; 129/3 - a), b), c), d); 129/5; 130/7. Projdeme ve videovýuce. 

Přírodopis do 7. 5. 2020

DVOUKŘÍDKLÍ, BLECHY - přečíst text v učebnici na straně 63 - 65 a zapsat nebo vytisknout a nalepit do sešitu zápis. Kdo byl na poslední výuce on-line, nemusí text číst.

zápis - Dvoukřídlí, blechy

MOTÝLI - přečíst text v učebnici  na straně 65 - 69 a zapsat zápis nebo vytisknout a nalepit do sešitu.

zápis - Motýli 

Učit se poznávat zástupce hmyzu např. podle učebnice.

Fyzika do 7. 5. 2020

MĚŘENÍ ČASU, JEDNOTKY ČASU - do sešitu vypracovat celými větami otázky 1, 2, 3 v učebnici na straně 96 a pak vypracovat úkoly 1 a 2 v učebnici na straně 96 - jedná se o převody jednotek času, které musí být správně zapsány.

Např.: 30 min = 1 800 s

Výchova k občanství do 7. 5. 2020

Naši prezidenti – do sešitu zapsat – uč.str. 77 shrnutí dole + vypsat jména jednotlivých pánů prezidentů chronologicky (jak „šli“ za sebou – od prvního po posledního)

Kdo neposlal na e-mail (reditelka@zszdounky.cz), nebo nepředložil při videovýuce ke kontrole sešit, učiní tak nejpozději do 6. 5. !!!

 

 

ZEMĚPIS DO 7.5. 2020

 

- POSLAT prac. list na téma ATMOSFÉRA z minulého týdne!!! (od poloviny z vás to stále nemám a nemám Vás z čeho hodnotit na konci školního roku!!)

- opsat/vytisknout zápis na téma HYDROSFÉRA

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 23

- Doplňovačka pro rychlíky (max 1 min) - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2162

 

Anglický jazyk (skupina B - Moudrý) do 7. 5. 2020

Chválím Vás za účast ve videovýuce - kromě jednoho (jedné) jste se zúčastnili všichni. Budete mít za úkol část 5.C. Gramatika nová není. Posledně jsme probírali vazbu "There is", "There are" v oznamovacích větách, nyní budete mít věty tázací - a jednoduše přehodíte slovosled: "Is there ....?" "Are there.....?". Pochopitelně za tázací větou musí být otazník. Dále se zde znovu opakují předložky určující místo.

Zápis do sešitu: PS str. 71 část 5.3 - rámeček.

Slovníček: Slovní zásoba z PS str. 77 část 5.C - napsat i s výslovností a naučit.

PS str. 46, 47 část 5.C - doplnit.

 

Dějepis do 7. 5. 2020

PS str. 45 - úvodní cvičení (barevné cvičení nahoře), cv. 2 na str. 45, cv. 5, 6. 7 na str. 46. Při vypracování využijte příslušné strany v učebnici (jsou napsané na spodním okraji stránky v PS).

 

Výchova ke zdraví do 7. 5. 2020

Zápis do sešitu: Kamarádství, přátelství

Do sešitu napiš odpovědi na 10 otázek  testu z učebnice na str. 105. Otázky psát nemusíš, ale piš odpovědi celou větou.

 

____________________________________________________________________________

Období od 27. 4. do 30. 4. 2020

 

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE. 

PROBÍHÁ I VIDEOVÝUKA,HLÍDEJTE SI ROZPIS :-)

 

Anglický jazyk (skupina A - Polišenská) do 30. 4. 2020

opakování 4. lekce

učebnice:

50/1a,b - doplňte do vět správný tvar slovesa v přítomném čase prostém a věty převeďte do záporu (do sešitu)

50/2 - převeďte věty do otázky v přítomném čase prostém (do sešitu)

50/3 - doplňte tajenku (na fólii)

PS 40/1, 2

Anglický jazyk (skupina B - Moudrý) do 30. 4. 2020

Zápis do sešitu - PS str. 71   5.2. - rámeček    There is/are - oznamovací věty kladné a záporné. Pozn. Používá se, když chceme vyjádřit, že se něco někde nachází. Když jedna věc - používá se there is, když více věcí, tak there are. Tyto vazby se dávají na začátek věty.

PS - část B, str. 44 a 45 - doplnit

PS - slovní zásoba 5B, str. 76, 77 - napsat i s výslovností a naučit

 

Český jazyk a literatura do 30. 4. 2020

Sloh - připomínám, že do konce dubna máte mít odevzdaný dokončený příběh.

Literatura - do konce dubna odeslaný vyplněný pracovní list k literární ukázce.

Mluvnice - vše budeme dělat společně v online výuce.

V pondělí budeme opakovat větné členy viz pracovní list.

V úterý si projdeme větu jednoduchou - učebnici str. 79. Grafické znázornění věty jednoduché - uč. str. 81. Úkoly - str. 82/1,2,3 + přečíst tabulku.

Ve středu začneme novou kapitolu. Souvětí - učebnice str. 84/ opsat tabulku do sešitu. Úkoly - uč. str. 84/2,3,5

Domácí úkol: pracovní sešit str. 34/1; 36/10 a); 37/celou stránku

 

Matematika do 30. 4. 2020

Procvičování učiva z minulého týdne: Opakování - úhel a jeho osa. V příloze máte úkol na opakování konstrukce úhlu a jeho osy. Úkol vypracujete a pošlete mi oskenovaný nebo vyfocený na můj email: v.pospisilova@zszdounky.cz do konce týdne. Kdo si nebude s úkolem vědět rady, může mi napsat o nápovědu :)

Nové učivo - Měření velikosti úhlu. V příloze máte zápis, který si opět můžete vlepit do sešitu. Kdo nemá možnost tisku, tak si přepíše. Učivo projdeme ve videovýuce. Tento týden budete potřebovat úhloměr. Kdo nebude mít, může si svůj vyrobit, tady posílám šablonu na vystřihnutí. 

Příklady: Sbírka úloh: str. 125/1 (pouze úhly: α, β, γ, δ), str. 126/2, 5, str. 127/8 - a), b), c), d), 127/11A, 12A, 14 - a), b), c), d). Příklady budeme opět počítat a rýsovat ve videovýuce.  

Připomínám: DOBROVOLNÝ ÚKOL - vyfocené domino mi posílejte do 30. 4. na můj email.

 

PŘÍRODOPIS do 30. 4. 2020

dlouhodobý úkol VI.

BROUCI - zapsat zápis brouci a učit se poznávat zástupce 

zápis - Brouci

Podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=8-x16i2cLeo

https://www.facebook.com/primazoom.cz/videos/rodina-vruboun%C5%AF-boj-o-lejno/2715070502071913/

 

FYZIKA do 30. 4. 2020

HUSTOTA - v tabulkách vyhledej hustotu zlata, stříbra a rtuti a správně je zapiš v obou jednotkách hustoty.

MĚŘENÍ ČASU - přečti text v učebnici na straně 95 - 99 a zapiš zápis

zápis - Měření času

 

Výchova k občanství do 30. 4. 2020

Vlastenectví, nacionalismus - do sešitu vysvětlit pojmy (vyhledat na internetu) a odpovědět na otázku: Čím/jak můžeme projevovat vlastenectví.

 

ZEMĚPIS do 30. 4. 2020

- vyplň PRACOVNÍ LIST  a odešli na messenger, nebo školní email -> do pátku 1.5. !!

 

Dějepis do 30. 4. 2020

Zápis do sešitu: Starověké Řecko - narýsovat časovou osu z učebnice na str. 86 (pokud již ji v sešitě nemáte).

PS: cv. 17 a 19 na str. 43 a úvodní cvičení na str. 44 (růžové)

Výchova ke zdraví do 30. 4. 2020

Zápis do sešitu - nadpis Komunikace, napiš si z učebnice dole na str. 52 S (hnědý rámeček), 3 řádky na str. 54 nahoře pod obrázky a definici slova kompromis na téže stránce nahoře vpravo.

 

___________________________________________________________________________________

Období od 20. 4. do 24. 4. 2020

  

Přírodopis do 24. 4. 2020

HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU - přečíst text v učebnici na straně 47 - 50 (včela medonosná) a 55 - 58 (po brouky), zapsat zápis - hmyz s proměnou dokonalou a shlédnout video.

zápis - Hmyz s proměnou dokonalou

https://veda.instory.cz/672-mravkolev-je-zahadny-hmyzi-predator-jeho-taktika-lovu-je-temer-dokonalou-pasti.html

Fyzika do 24. 4. 2020

HUSTOTA - vypočítat příklady z učebnice ze strany 92/ U 3 (hustotu porcelánové mísy a olověného válečku jsme počítali v online výuce), dále opíšete žlutý rámeček z učebnice na straně 91 a pak uvedete hustoty hliníku, dřeva, ocele a mosazi v jednotkách kilogram na metr krychlový (v učebnici a straně 87 je na obrázku nápověda). Hodnoty hustoty musí být správně zapsané - musí obsahovat značku veličiny, materiál, hodnotu a jednotku.  

vzorový příklad   

Výchova k občanství do 24.4. 2020

Kontrola sešitů proběhne v rámci videovýuky 23. 4. v 10.30 hod. (ZMĚNA!). Kdo se nemůže zúčastnit, sešit nafotí/nascanuje a pošle na e-mail:reditelka@zszdounky.cz do 23.4. 16 hod.

Hlavní město Praha - pročíst učebnici str. 79 - 81, do sešitu udělat výpisky o Praze ze shrnutí na str. 81

 

Český jazyk a literatura do 24. 4. 2020

Sloh - pokračujeme ve slohovém útvaru vypravování viz prezentace - budeme společně probírat v pondělí na online výuce. Na konci prezentace máte úkol. Do konce dubna odešlete dokončený příběh. Jestli bude napsaný v sešitě a vyfocený, nebo jej napíšete ve wordu a odešlete, je pouze na vás. Těším se na vaše příběhy. Dejte si záležet :-)

Literatura - přečtěte si ukázku z knížky Holky na vodítku od Ivony Březinové a vypracujte pracovní list, který  mi odešlete do konce dubna (čtvrtek 30. 4.) na email.

Mluvnice - vše se budeme snažit probrat v online výuce v úterý a ve středu. Budeme opakovat větné členy a ukážeme si grafické znázornění věty jednoduché viz prezentace. Dále zkontrolujeme společně úkoly v pracovních sešitech. Společně uděláme cvičení v učebnici str. 76/6 a 77/7.

 

Matematika do 24. 4. 2020

Procvičování učiva: Opakování - Prvočísla, rozklad na prvočísla, společní dělitelé a násobky. V příloze máte příklady na opakování učiva, které jsme probrali. Příklady vypracujete a pošlete mi oskenované nebo vyfocené na můj email: v.pospisilova@zszdounky.cz do 24. 4. ke kontrole. Není to na známky, proto prosím zkuste pracovat každý sám a bez sešitu :) Pošlu vám zpětnou vazbu.

Nové učivo - Úhel a jeho osa. V příloze máte zápis, který si opět můžete vlepit do sešitu. Kdo nemá možnost tisku, tak si přepíše. Jsou tam i konstrukce úhlu a jeho osy s postupem, ty si nemusíte lepit ani přepisovat do sešitu, máte je tam jen jako návod, když budete řešit příklady. Protože u sebe nemáte 3. díl učebnice, budu vám zadávat příklady ze Sbírky úloh.

Příklady na tento týden: Příklady. Všechny tyto příklady zase projdeme ve videovýuce v pondělí a v úterý. Kdo se nezúčastní, pošle mi vyfocené na email.

Připomínám: DOBROVOLNÝ ÚKOL - vyfocené domino mi posílejte do 30. 4. na můj email.

 

ZEMĚPIS DO 24.4. 2020

-opsat/vytisknout zápis z PREZENTA.  + doplnit z učebnice

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 22

- OPAKOVÁNÍ: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4019 – Výsledky posílejte na můj messenger, nebo školní email

Anglický jazyk (skupina A - Polišenská) do 24. 4. 2020

zopakovat slovíčka 4D

procvičujte si přítomný čas prostý a v úkolech z PS se zaměříme zejména na otázku, takže nezapomeňte na "do/does"

PS 38/1,2,3...39/4,5

Anglický jazyk (skupina B - Moudrý) do 24. 4. 2020

Děkuji Vám, že mně posíláte opravenou 4. lekci v PS, potřebuji mít zpětnou vazbu ode všech, takže kdo mi tu opravu ještě neposlal, tak mi ji pošlete.

Začneme 5. lekci. Do školního sešitu si nakreslete obdélník s předložkami místa z PS oddíl 5. 1. na str. 70. České výrazy pochopíme z obrázků, pro jistotu je Vám napíši - in(v), on(na), under(pod), between(mezi), next to (vedle), opposite (naproti), in front of (před), behind (za). Napište si i pod tím část a, b (Předložky místa určují, kde se něco nachází. - až po "Přeložte" - to už ne). Tyto předložky je potřeba se bezpečně naučit. Jsou součástí slovní zásoby 5A v PS na str. 76, kterou si napište do slovníčku včetně výslovnosti. Pak již Vám nic nebrání v tom, aby jste si vypracovali v PS oddíl 5A na str. 42 a 43. Tyto cvičení si projdeme ve videovýuce, tak si nachystejte dotazy, čemu nerozumíte. Přeji Vám hodně vůle a trpělivosti. V. M.

Dějepis do 24. 4. 2020

Píši Vám stejně jako v Aj, potřebuji ode všech zpětnou vazbu. Pošlete mně, prosím, na messenger nebo na školní mail doplněné stránky v PS str. 35, 36, 37, 38 a 39. Uvedené stránky jste měli za úkol vypracovat ještě když jste chodili do školy, zbytek jsme kontrolovali ve videovýuce. Takže by jste to měli mít všichni již hotové. V tomto týdnu si jen vypracujte v PS cv. 6 na str. 40, 12 na str. 41 a 14 na str. 42. Zbývající část stránek 40, 41 a 42 v PS jsme doplňovali ve videovýuce, takže kdo chyběl, musí si tyto stránky doplnit sám. Myslím si proto, že je pro Vás výhodné se videovýuky zúčastnit, ušetříte si tím svůj čas. Chápu, že to není vždy možné s technických důvodů, pak si látku musíte doplnit sami, budu ji po Vás vyžadovat. Těm. kdo mi již uvedené stránky poslali, upřímně děkuji. V.M.

Výchova ke zdraví do 24. 4. 2020

Na minulou hodinu jste si měli napsat práva a povinnosti členů Vaší rodiny - Vás, sourozenců, rodičů, případně prarodičů. Zkuste se nad tímto úkolem ještě zamyslet, případně si ho doplnit a pošlete mě tento úkol, buď oskenovaný ze sešitu nebo napsaný zvlášť, na messenger nebo na školní mail. Děkuji. V. M.

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________

Období od 14. 4. do 17. 4. 2020

 

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE. 

PROBÍHÁ I VIDEOVÝUKA,HLÍDEJTE SI ROZPIS :-)

 

Anglický jazyk (skupina A - Polišenská) do 17. 4. 2020

PS 37/5, 6

učebnice 47/6a, b, c - podle tabulky odpovězte, co z těchto věcí děláte vy a co váš kamarád/sourozenec/rodič; otázky "Do you...?" přepište do sešitu a věty o vás i vašem kamarádovi/sourozenci/rodiči také. 

Anglický jazyk (skupina B - Moudrý) do 17. 4. 2020

Dokončete si opravu 4. lekce v pracovním sešitě do školního sešitu. Připravte si otázky na videovýuku z opravy - v čem vidíte problém.

 

Český jazyk a literatura

Sloh - vypravování viz prezentace. Budeme společně probírat ve středu v online výuce.

Mluvnice - příslovečné určení viz prezentace. Jelikož nám odpadne výuka v pondělí i v úterý, tak si alespoň jednu hodinu nahradíme ve čtvrtek v 8:30.

Pracovní sešit str. 32/ 8 + 33/ celou stránku

Učebnice str. 75/ 1, 2 + 76/ 3 Všechna cvičení se budeme snažit udělat při online výuce.

Během týdne si uděláte cvičný diktát (viz odkaz), který mi následně odešlete. Dole pod diktátem je v nabídce odeslat výsledky na email, po kliknutí vyplníte můj email (r.mejzlikova@zszdounky.cz). http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=43&inp=

Přeji krásné Velikonoce. Odpočiňte si a užijte si svátky v rámci možností :-) 

 

Matematika do 17. 4. 2020

 

Videovýuka z pondělí a úterý se tento týden přesouvá na čtvrtek 16. 4. od 10:30 a pátek 17. 4. od 8:30. Další týdny už bude zase probíhat, tak jak je v rozpisu tzn. v pondělí od 9:30 a v úterý od 8:30. 

Procvičování učiva z minulého týdne: Sbírka: str. 115/1, 2 a), b)

Učivo na tento týden - Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek - pokyny v prezentaci.

Příklady budeme opět počítat ve videovýuce. Kdo se nezúčastní, pošle mi je do 17. 4. vypočítané a vyfocené na můj email.

Pro zájemce: videa, kde je učivo Společný násobek dobře vysvětlené (na stránkách najdete i videa, kde je vysvětleno i hledání společných dělitelů): 

https://isibalo.com/matematika/6-trida-delitelnost/spolecny-nasobek

https://isibalo.com/matematika/6-trida-delitelnost/nejmensi-spolecny-nasobek

DOBROVOLNÝ ÚKOL - vyfocené domino mi posílejte do 30. 4. na můj email.

 

Výchova k občanství do 17. 4. 2020

Česká republika - demokratický stát

- uč. str. 67 - 68 vypsat jen ty tři druhy státní moci (názvy) a ke každé napsat, které orgány (zase jen názvy) ji vykonávají

 - přečíst si, co je úkolem těch daných orgánů, ale nepsat si to

Ve středu 22. 4. v 11.30 hod.se, kdo máte možnost, potkáme přes meet.jit.si (odkaz, který používáte na ostatní videovýuku) a ukážete mi sešity, abych viděla, zda si vedete zápisy. Jinak, kdo nemá možnost videohovoru, mi sešit (to, co jste si měli sami doplnit) také můžete nafotit, nebo nascanovat  a poslat na e-mail: reditelka@zszdounky.cz

 

Přírodopis do 17. 4. 2020

 

HMYZ S PROMĚNOU NEDOKONALOU - OPAKOVÁNÍ - vypracovat dva pracovní listy na hmyz s proměnou nedokonalou a ty mi vypracované poslat do 16. 4. ke kontrole na adresu: j.smazilova@zszdounky.cz

pracovní list - hmyz s proměnou nedokonalou I

pracovní list - hmyz s proměnou nedokonalou II

Pak do sešitu písemně celými větami odpovědět na otázky z učebnice - na straně 54/otázky 1, 2 nahoře, pak na straně 54/ otázky 1, 2, 3 dole a na straně 55/otázky 1, 2, 3.

Fyzika do 17. 4. 2020

HUSTOTA - přečíst text v učebnici na straně 86 - 89, zapsat zápis do pátku, ve výuce online se tomu budeme věnovat a najděte si matematicko-fyzikální tabulky.

zápis - Hustota

ZEMĚPIS do 17.4. 2020

- ZÁPIS do sešitu (učebnice str. 36 – 38) - přečíst + odpovědět celými větami 

- procvičení Počasí - https://www.skolasnadhledem.cz/game/3554

- DOBROVOLNÝ ÚKOL  - vyzkoušejte si práci meteorologa  za 1 :)  do 20.4

Dějepis do 17. 4. 2020

Dokončete si dříve zadané úkoly v pracovním sešitě a připravte si otázky k videovýuce.

Výchova ke zdraví do 17. 4. 2020

Napiš do sešitu dle vlastního uvážení práva a povinnosti členů Tvé rodiny - sebe, rodičů, případně prarodičů.

 __________________________________________________________________________________________________________

Období od 6. 4. do 8. 4. 2020

Kalendář - jaro (březen - květen):

- uč. str. 13 - stručně vypsat do sešitu jarní svátky.

Hezké Velikonoce!

 

Matematika do 8. 4. 2020

Procvičování učiva z minulého týdne - Sbírka úloh: str. 113/1, 114/6A

Společní dělitelé - v příloze máte zápis (stačí vytisknout a nalepit do sešitu) a zadané příklady z učebnice. V pondělí 6. 4. a v úterý 7. 4. proběhne videovýuka, na které toto učivo probereme a vypočítáme příklady. Kdo se zúčastní, nemusí počítat příklady, vypočítáme je společně. Na pondělí si také nachystejte příklady z předchozího učiva, kterým nerozumíte a podíváme se na ně. Kdo se videovýuky nezúčastní, pošle mi vypočítané příklady ke kontrole na email. V případě dotazů mě kontaktujte na emailu.

 

Fyzika do 8. 4. 2020

MĚŘENÍ HMOTNOSTI - vypracovat pracovní listy měření hmotnosti I a II

pracovní list - Měření hmotnosti I (příklad číslo 5 je jen dobrovolný)

pracovní list - Měření hmotnosti II (příklad číslo 10 je jen dobrovolný)

Přírodopis do 8. 4. 2020

HMYZ S PROMĚNOU NEDOKONALOU - STRAŠILKY, VŠI, STEJNOKŘÍDLÍ, PLOŠTICE - přečíst text v učebnici na straně 54 - 55, zapsat zápis a naučit se poznávat uvedené zástupce.

zápis - Hmyz s proměnou nedokonalou

obrázky hmyzu - vši

 

ZEMĚPIS do 8.4. 2020

-OPAKOVÁNÍ:  Vznik pohoří - https://www.skolasnadhledem.cz/game/5648

                         Vodní tok - https://www.skolasnadhledem.cz/game/5649

                         Voda na Zemi - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2162

- NOVÉ UČIVO – opsat/vytisknout z PREZENTACE a doplnit z učebnice str. 33 – 35

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 21

 

Dějepis do 8. 4. 2020

Zopakování učiva z minulých hodin a vypracování str. 39 v pracovním sešitě.

 

Výchova ke zdraví do 8. 4. 2020

Vyhledej ve slovníku (na internetu) pojmy "monogamie, polygamie, bigamie" na napiš si je do sešitu.

______________________________________________________________________________________________________________

Období od 30. 3. do 3. 4. 2020

 

ZKONTROLUJTE SI VŽDY, ZDA MÁTE SPLNĚNY ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ (VIZ NÍŽE)!

MÁTE MOŽNOST KONZULTACÍ S PEDAGOGY E-MAILEM, NEBO PO DOHODĚ S NIMI JINÝM ZPŮSOBEM ON-LINE KOMUNIKACE. 

 

Anglický jazyk (skupina A - Polišenská) do 3. 4. 2020

zopakovat slovíčka ze 4. lekce oddíl A, B, C, D a "přítomný čas prostý" - budeme potřebovat při online výuce :)

učebnice str. 46/1 - přečíst příběh a přeložit jej - nachystat si jej takto k online výuce

 

Matematika do 3. 4. 2020

Pro zájemce (pouze dobrovolně) posílám procvičování na dělitelnost - látka z minulého týdne:

Dělitelnost - procvičování

a tady ještě odkazy na online procvičování:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3289

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3281.

Tento týden začneme nové učivo Prvočísla a čísla složená. V příloze je vložena prezentace, ze které si uděláte zápis do sešitu (str. 2) a splníte úkol (str. 3 - do sešitu). Dále je v prezentaci na str. 5 - 7 vysvětlen rozklad na součin prvočísel různými způsoby. Tyto způsoby si projdete a vyberete si ten, který se vám zdá nejjednodušší a zapíšete si ho do sešitu (je to pouze na vás, jakým způsobem budete čísla na součin prvočísel rozkládat). Na str. 8 - 10 máte 4 příklady, které jsou vyřešené (každý jedním způsobem). Nejdříve si zkuste příklady spočítat sami a poté se podívejte na řešení. Na poslední straně máte zadány úkoly z učebnice, ty prosím vypracovat do sešitu (výsledky najdete vzadu v učebnici). 

Kdo bude chtít zpětnou vazbu, může mi vypočítané příklady opět poslat na email.

 

 

Výchova k občanství do 3. 4. 2020

Má vlast - zajímavá místa

- do sešitu si napiš 5 zajímavých míst v ČR, která jsi navštívil, nebo která bys chtěl(by sis přál navštívit, ke každému místu napiš, co je na něm zajímavé

 

Český jazyk do 3. 4. 2020

Literatura - dokončujte četbu. Připomínám, že do 31. 3. mi máte odeslat vyplněný záznam o četbě. Kdo by měl pocit, že nestíhá a nezvládá, tak dávám možnost do konce týdne (do 5. 4.)

Mluvnice

Opakování přívlastek - vypracujte pracovní list. Zde máte řešení. Prosím, vypracujte si nejprve pracovní list a pak si to zkontrolujte. Dále si pak udělejte kratičký test https://www.skolasnadhledem.cz/game/722 Se záznamem četby mi odešlete i výsledek, jak jste dopadli. Napište mi pravdu, není to na známky, jde mi o to, jestli učivo alespoň trochu chápete.

Pokračujeme dále v rozvíjejících větných členech: PŘEDMĚT - zápis a úkoly viz krátká prezentace

Zde si můžete ještě procvičit předmět: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=06.+Rozv%C3%ADjej%C3%ADc%C3%AD+v%C4%9Btn%C3%A9+%C4%8Dleny#selid

 

Fyzika do 3. 4. 2020

MĚŘENÍ HMOTNOSTI - do sešitu vypracovat celými větami odpovědi na otázky 1, 2, 3 ze strany 80 v učebnici. Otázky správně označit (80/ O 1, 2, 3).

Dále vypracovat do sešitu úkoly 1, 2, 3, 4 ze stran 80 a 81 v učebnici. Úkoly správně označit (80/U 1), (81/ U 2, 3, 4). Převody jednotek byly ve škole probrány v matematice, je možné se tam podívat do učebnice nebo sešitu.

Nápověda k úkolu 4 - hmotnosti výrobků musíš správně zapsat, na zápis hmotnosti pro každý výrobek použij nový řádek.

Například:

m (lanza) = 8, 4 kg = 8 400 g = 8 400 000 mg

m (lívanečky) = 300 g = ............ kg = ........... mg

Dobrovolně je možné vypracovat také úkol 5 na straně 81.

 

Přírodopis do 3. 4. 2020

obrázek - vývojová stadia hmyzu s proměnou nedokonalou a proměnou dokonalou - kdo má možnost, ať vytiskne a nalepí do sešitu nebo alespoň prohlédnout

HMYZ S PROMĚNOU NEDOKONALOU - VÁŽKY, ŠVÁBI, ŠKVOŘI, SARANČE, KOBYLKY A CVRČCI

Přečíst text v učebnici na straně 51 - 53, vypracovat zápis pokud možno s obrázkem larvy vážky s maskou

 zápis - Hmyz s proměnou nedokonalou I

obrázek - Larva vážky s maskou

Učit se poznávat zástupce hmyzu, uvedené v učebnici.

Podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=NLEl1KbQKy8

https://www.youtube.com/watch?v=NLEl1KbQKy8

https://www.youtube.com/watch?v=30z0l6HxFkM

https://www.youtube.com/watch?v=D0OSkIzZC1Q

 

ZEMĚPIS DO 3.4. 2020

- OPAKOVÁNÍ -  PRACOVNÍ SEŠIT str. 20

- PROCVIČENÍ PAMĚTI

1) Pro procvičení paměti mám pro vás VÝZVU – pomalu si 3x přečtěte zápisy ze zeměpisu – od zemětřesení po konec sešitu

2) nemusíte si nic opakovat – prostě jen vědomě čtěte

3) otevřete si online test - https://forms.gle/9APx1uEQqhFhMsSw7

4) odpovězte na otázky – už se nedívejte do sešitu – pouze z hlavy!

5) schválně, kdo si zapamatoval nejvíc!

6) vyhodnocení příští týden

7) kdo by chtěl, může poslat pokus 1 (jen co si zapamatoval z přepisu) a pokus 2 po přečtení

- opsat krátký zápis z PREZENTACE + přečíst z učebnice (str. 25 - 28)

- VYZKOUŠET – Hory a horská krajina https://www.skolasnadhledem.cz/game/2177

- ukázka DOBROVOLNÉHO ÚKOLU

 

Anglický jazyk do 3. 4. 2020 (Moudrý - skupina B)

Vzhledem k tomu, že mně všichni ještě neposlali heslo "Hotovo" - to znamená, že nemáte hotovou 4. lekci v PS, tak si ji v tomto týdnu v klidu dodělejte, pak mně napište heslo a já Vám pošlu výsledky. Ti, co už mají "Hotovo" dostanou výsledky dnes a budou si dělat opravu. Dále se pak učte slovní zásobu 4. lekce.

Dějepis do 3. 4. 2020

To, co jste si napsali v minulé hodině, tak se zkuste naučit, zkontrolujte si, jestli máte dopsány pracovní sešity dle mých minulých požadavků.

Výchova ke zdraví do 3. 4. 2020

Napiš si nadpis "Příbuzenské vztahy" a napiš si a nauč se vše v hnědém rámečku s označením S v učebnici na str. 28 dole. 

  ___________________________________________________________________________________________

Období od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020

Anglický jazyk do 27.3.2020 (Polišenská - skupina A)

Tento týden budeme pokračovat v procvičování přítomného času prostého.

V učebnici uděláte pouze 2 cvičení, a to:

s. 45/5b - do sešitu napíšete věty a doplníte don´t a doesn´t (používáme ve 3.osobě j.čísla, nezapomeňte :))

s. 45/9 - do sešitu napíšete co děláte a neděláte ve volném čase (6 vět)

V pracovním sešitě také 2 cvičení:

s. 36/3 - napište věty dle zadání

s. 36/4 - zakroužkujte správné tvary a opět pamatujte na he, she, it - 3. osobu čísla jednotného! :)

ANGLICKÝ JAZYK DO 27.3.2020 (MOUDRÝ - SKUPINA B)

Předpokládám, že máte udělány řádně opravy 3. lekce z PS ve školním sešitě - označení pořadí chyby, správný anglický výraz a český překlad a oddíly A, B včetně cv. 5 na str. 35 ze 4. lekce v PS. 

V PS si dodělejte kompletně 4. lekci do str. 41 včetně. Požádám  mailem Vaše rodiče, aby zkontrolovali, jestli máte hotová všechna cvičení, jestli jste něco nevynechali, jak je Vaším dobrým zvykem, rodiče mně pak pošlou na můj mail heslo "Hotovo" a já Vám pak pošlu správné vypracování a chyby si v PS sami červeně opravíte.

Pochopitelně si k tomu musíte nastudovat gramatiku v PS ke 4. lekci oddíly 4.3, 4.4, 4.5 a 4.6 na str. 69 a 70.

Gramatiku z 4.3 jsme ještě stihli probrat ve škole, u 4.4  se zápor tvoří pomocí don´t a doesn´t (u 3. os. j.č. -  he, she, it) + infinitiv (základní tvar slovesa). Pozn.: Upozorňuji, že nesmíte 2x syčet a ni bzučet, nemůžete psát např. He doesn´t plays,

ale správně je He doesn´t play. Výjimka byla u "have got" , kdy se zápor tvořil bez pomocného slovesa do.

U 4.5 není pro Vás nic nového, otázka se vždy tvoří tak, že se přehodí slovosled, na 1. místo se dá pomocné sloveso "do", pak podmět, pak infinitiv (neurčitý tvar slovesa) a zbytek věty. Jestliže je ve větě tázací výraz, např "when", "what" aj., dává se jako v češtině pochopitelně vždy na úplný začátek věty, ještě před pomocné sloveso - v češtině "Jdeš domů?" a "Kdy jdeš domů?".

U 4.6 máme krátké odpovědi, kdy se používá jen podmět a pomocné sloveso "do" bez významového slovesa v infinitivu (neurčitém tvaru), stejný princip jak jsme se učili u slovesa "have".

Do školního sešitu si opište rámečky u oddílů 4.4, 4.5 a 4.6 z PS.

Dopište si slovní zásobu z PS ze 4. lekce - kompletně na str. 76 (od "clock" do "wave" včetně výslovnosti) a postupně se ji učte. Přezkoušení provedeme další týden.

Matematika do 27. 3. 2020

Zopakovat na odkazech níže Násobek. Po každém cvičení se vám zobrazí výsledek. Prosím napište mi na můj email: v.pospisilova@zszdounky.cz vaše výsledky z obou cvičení. Tady ukázka, jak to bude vypadat: Cvičení č. 1: Otázek bez chyby: 6, otázek s chybou: 0, úspěšnost: 100 %, Cvičení č. 2: Otázek bez chyby: 9, otázek s chybou: 0, úspěšnost: 100 %. Nezapomeňte se, prosím, v emailu podepsat :) Kdyby vám něco nefungovalo nebo jste něčemu nerozuměli, neváhejte mi napsat na email.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3279

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3803

Dále si prosím v učebnici projděte na str. 71/cv. A a potom na str. 72/cv. B, C, D (stačí pouze přečíst a ústně si na to odpovědět). Poté si do školního sešitu napište nadpis Dělitelnost deseti a udělejte si zápis z učebnice na str. 73 nahoře rámeček. Do sešitu vypracujte z učebnice str. 73/cv. 1, 2, 3, 4 a pošlete mi vyfocené nebo oskenované ke kontrole na email. Pošlu vám zpětnou vazbu, zda jste učivo pochopili (nebude to na známky). 

Pokračujte dále zase nadpis Dělitelnost pěti a udělejte si zápis z učebnice str. 73 rámeček dole a poté vypracujte ze str. 73/cv. 5 a str. 74/cv. 6, 7 a opět vyfoťte nebo oskenujte a pošlete na můj email ke kontrole. 

Pravidla dělitelnosti přirozených čísel 

V případě jakýchkoliv dotazů mi napište na email.

 

Výchova k občanství do 27. 3. 2020

Státní svátky - vyhledejte si na internetu, nebo v kalendáři, které státní svátky (ve který den konkrétně) máme v ČR stanoveny a zapište si to do sešitu.

 

Přírodopis do 27. 3. 2020

HMYZ - přečíst v učebnici strany 46 - 50, zapsat zápis, vypracovat pracovní list s názvem Hmyz

Zápis - Hmyz

Pracovní list - Hmyz - v otázce 1 dokresli tělo brouka tužkou a použij tyto výrazy: hlava, hruď, zadeček, složené oko, tykadlo, kusadlo, makadlo, krovka, blanité křídlo, stehno, holeň, chodidlo, drápky. Pomoc najdeš v učebnici na obrázcích na straně 47 (nevadí, že je to popsáno na včele - včela i roháč jsou hmyz) i na straně  60 u roháče. Pracovní listy vždy vlepit do sešitu. 

Pokud možno si procvičte učivo na uvedených odkazech:

 

Fyzika do 27. 3. 2020

MĚŘENÍ HMOTNOSTI - přečíst text na str. 80, zapsat zápis a naučit se ho. Pak zapsat podnadpis: Druhy vah a uvést je podle strany 82, rovnoramenné váhy zakreslit a popsat části podle obrázku 2.21a) na straně 83 (obrázek je možné okopírovat a nalepit).

Zápis - Měření hmotnosti

 

Český jazyk do 27. 3. 2020

Mluvnice

PŘÍVLASTEK - zápis do sešitu (viz prezentace)

Přívlastek holý, rozvitý a několikanásobný - zápis do sešitu (viz prezentace)

- úkoly k vypracování do sešitu uč. str. 71/ 2   72/ 3, 5

- uč. str. 72/ 4 udělejte ústně s rodiči a vysvětlete význam těchto přísloví

- pracovní sešit str. 31/ 1, 2, 3    

Procvičujte pravopis :-)

https://www.pravopisne.cz/

Sloh

- uč. str. 129/ Výpisky - opsat tabulku do sešitu

- uč. str. 129/ 1

- Pracovní sešit str. 59/ celou stránku

Literatura

- Pokračujte v četbě

- Do konce března zašlete na můj email (r.mejzlikova@zszdounky.cz) vyplněný záznam o četbě Záznam o četbě

Doporučuji se podívat na pořady na ČT2. Pro 2. stupeň je určený pořad Odpoledka. Lepší něco než nic :-)

 

ZEMĚPIS do 27.3. 2020

- učebnice str. 16 -> DOPLNIT do textu (nemusí se opisovat celé, jen doplněné slova) - (opakování)

- splnit online testy:

a) STAVBA ZEMĚ - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2047

b) LITOSFÉRA - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2159

- opsat zápis z PREZENTACE + doplnit z učebnice str. 17 – 24

- dobrovolný úkol za 1v prezentaci

 

 

DĚJEPIS do 27.3. 2020

Věřím tomu, že jste si poctivě vypracovali odpovědi na otázky, které jsem Vám zadal (nechci, aby jste opisovali učebnici, odpovězte jasně a stručně) a dodělali si str. 38 v PS. Rodiče Vám jistě vše zkontrolovali. Popojedeme stejným způsobem trochu dál, takže opět si opište následující otázky do sešitu, napište stručné a jasné odpovědi a k tomu si vypracujte příslušné stránky z PS.

 

1) Odkud přicházely další kmeny na jih Balkánského poloostrova a na poloostrov Peloponés?                                    2) Jak mluvily a měly písmo?                                                                                                                                            3) Za jak dlouho a kde se trvale usadily?                                                                                                                          4) Čím se zabývaly a od koho převzaly písmo a co s ním udělaly?                                                                                5) Kdy vznikaly v Řecku městské státy, jak vypadaly, kolik jich bylo a které byly 2 nejvýznamnější?                              6) Proč nevznikl v Řecku jednotný stát?                                                                                                                          7) Jak nazývali Řekové městské státy a jejich svobodné občany? (česky i řecky)                                                          8) Byl každý městský stát samostatný?                                                                                                                            9) Na jaké 2 skupiny můžeme rozdělit obyvatele městských států v Řecku?                                                                10) Jaká byla práva a povinnosti svobodných občanů?                                                                                                  11) Kdo neměl volební právo?                                                                                                                                          12) Jaká lidská práva měli otroci? Vysvětli vztah pán x otrok.                                                                                          13) Kde se otroci využívali a kde získávali?                                                                                                                    14) Proč Řekové začali zakládat nové osady a jakou měly formu?                                                                                  15) Kde vznikaly nové řecké osady?                                                                                                                                16) Jaký byl význam zakládání nových osad? 

Odpovědi si zpracujte pomocí učebnice na str. 66 a 67. V PS vypracujte str. 39 a str. 40 do cv. 5 včetně. 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ do 27.3. 2020

K minulé hodině si napište nadpis "Rodina", k této hodině "Rodina - pokračování". Do sešitu si také napište  otázku a odpověď  k hnědému čtverečku s otazníkem v uč. na str. 26 a shrnutí označené velkým S pod tímto otazníkem, rovněž na str. 26.

       

                

                             

   

          

 

 

 

______________________________________________________________

Období od 11. 3. do 20. 3. 2020

 

Anglický jazyk do 20.3.2020 (Polišenská - skupina A)

učebnice: str. 43/5a doplňte záporné tvary sloves - do sešitu

                     44/1 - naučit výrazy 

                     44/2 - přečíst, přeložit a spojit osoby s obrázky

pracovní sešit: 34/1,2

                      35/3,4,5

                      36/1,2

 

Anglický jazyk do 13. 3. 2020 (Moudrý - skupina B) a doplněno do 20. 3. 2020

pracovní sešit: str. 76 - Napsat a naučit se slovíčka z 4A, 4B (případně z okopírovaného listu, který jsem vám všem rozdal).

 Do 20. 3. 2020 - napsat opravu chyb ze 3. lekce PS do školního sešitu, dodělat si oddíl A, B v PS, str. 32, 33, 34, 35  včetně cv. 5 na str. 35: Popiš svůj pracovní den.

 

Výchova k občanství do 20. 3. 2020

učebnice: str. 65 - 66 - vypsat do sešitu státní symboly a symboly české státnosti, je možné si některé z nich nakreslit

Vypátrat, kdo má klíče od korunovačních klenotů.

 

Matematika do 20. 3. 2020

Procvičování násobení a dělení desetinných čísel, dělitele a násobku.

Sbírka úloh z matematiky: násobení desetinných čísel: str. 92/2, 6, str. 93/8, str. 93/9, str. 94/8, str. 95/10 

                                       dělení desetinných čísel: str. 96/2, str. 97/4, 8, str. 98/3, str. 99/6, 8, 12

                                       dělitel: str. 105/3, str. 106/6, 8, 11

                                       násobek: 107/4, 8, str. 108/10

Všechny příklady počítat do školního sešitu a psát i postup, jak k výsledku přišli.

 

Český jazyk do 20. 3. 2020

Literatura - četba. Nejlépe si vybrat knihu s dobrodružnou tématikou. Poté, co se vrátí do školy, jim bude rozdán čtenářský záznam, který budou vyplňovat přímo ve škole. Každý přečte minimálně 1 knížku.

Sloh - Výtah - uč. str. 127/ tabulku opsat do sešitu 

                     - uč. str. 128/ 1 a) přečíst c) udělat výtah do sešitu

Mluvnice - opakování podmět a přísudek

- Žákům byl rozdán v úterý pracovní list, kde je několik cvičení, které si postupně vypracují.

- Dále pak mají mít u sebe ještě jeden pracovní list, ve kterém jim chybí dodělat cvičení 3 a 13.

- Shoda přísudku s podmětem (viz sešit nebo učebnice str. 69)

- udělat uč. str. 70/1,2,3

- Dále pak můžete procvičovat pravopis různého typu :-)                       

                                       

Přírodopis do 20. 3. 

 - zápis roztoči

- Korýši - opsat shrnutí z učebnice na straně 45 a celými větami vypracovat otázky 1 až 7 na straně 45, vypracovat pracovní list na korýše.

pracovní list - korýši

Vzdušnicovci - opsat tři řádky ze strany 45 nahoře, uvést dva zástupce s tím, jak se živí, vypracovat pracovní list

prcovní list - vzdušnicovci

 

Dějepis - do 13. 3. 2020 a doplněno do 20. 3. 2020

učebnice: str. 62 - udělat si výpisky do sešitu, téma: Starověké Řecko, vypsat "Polohu" a "Přírodní podmínky".

pracovní sešit: dodělat do str. 37 včetně.

Do 20. 3. 2020 - podle učebnice na str. 64 a 65 odpovězte do sešitu na následující otázky (které napište rovněž do sešitu)

1) Čím jsou charakterizována "temná století" Řecka?

2) Jakou formu měla díla Ilias a Odyssea?

3) Kdo to byl Homér a co napsal?

4) O čem pojednává Ilias?

5) O čem pojednává Odyssea?

6) Jaké měli Řekové náboženství, jak si představovali bohy, jaké měli podle Řeků vlastnosti, vypiš jednotlivé bohy a sféru jejich působení, napiš kde a jak Řekové bohy uctívali.

pracovní sešit: vypracovat str. 38

 

ZEMĚPIS do 13.3. 2020

- zakreslit obr. LITOSFÉRY (uč. str. 10)

- zapsat zápis z PREZENTACE (od LITOSFÉRY) + přečíst učebnici str. 10 - 13

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 18 celá

+ do 20.3. 2020

- opsat zápis z PREZENTACE + přečíst učebnici str. 13 - 16

- PRACOVNÍ SEŠIT str. 19 celá

- dobrovolný úkol za 1! - v prezentaci

 

Fyzika do 20. 3.

Procvičování do sešitu - převody jednotek délky a objemu - učebnice str. 77/U 1, 2   a 67/ U 1,2

 

Výchova ke zdraví do 20. 3. 2020

Učebnice str. 25 - písemně do sešitu vypracovat 4 úkoly, jejichž zadání je na této straně označeno hnědobílými čtverečky.