V budově I. stupně je 5 tříd a 2 odborné pracovny (jazyková učebna, učebna hudební výchovy). Některé učebny jsou doplněny hracím kobercem. V budově se nachází rovněž menší tělocvična a jedno oddělení školní družiny. Součástí areálu je dále pavilon školní družiny se dvěma odděleními, u kterého je  dětská zahrada s pískovištěm a prolézačkami.  Stravování žáků je zajištěno v moderně a účelně vybavené školní kuchyni a školní jídelně, které respektují hygienické normy a věkové zvláštnosti žáků.

 

V roce 2018 byla za velkého finančního přispění zřizovatele v budově I. stupně zrekonstruována cvičná kuchyňka pro žáky. Vznikla tak tři pracovní místa (kuchyňská linka s dřezem a elektrický sporák s troubou), u kterých mohou naši žáci zejména v předmětu příprava pokrmů pilovat své kulinářské umění. Kromě cvičné kuchyňky byla opravena i cvičná jídelna, přilehlá šatna a sociální zařízení.

 

V budově II.stupně sídlí ředitelství školy. Výuka probíhá v kmenových třídách a podle potřeby a zaměření v odborných učebnách. Ve této budově je zřízena jazyková učebna a odborné pracovny pro výuku chemie a fyziky, přírodopisu, ICT, hudební výchovy a výtvarné výchovy. Celkově je zde 9 učeben. Učebna ICT je vybavena 30 počítači pro žáky s přístupem na internet. Je zde rovněž menší tělocvična a školní hřiště. Smluvně škola využívá pro výuku tělesné výchovy i prostor dobře vybaveného víceúčelového zařízení v obci Zdounky. V blízkosti budovy II. stupně je školní pozemek s ovocným sadem, který je postupně upravován a kde probíhá výuka pěstitelských prací.V areálu školního dvora je zřízena venkovní učebna, amfiteátr a celý prostor je vhodně upravený pro relaxaci žáků.

 

Ve všech třídách je nový školní nábytek přizpůsobený potřebám žáků. Ve škole funguje počítačová síť s možností připojení v každém kabinetě a třídě. V budově I.stupně jsou 3 učebny s interaktivní tabulí a 2 učebny s projektorem a plátnem. V budově II. stupně je jedna učebna s interaktivní tabulí a 3 učebny s projektorem a plátnem.

Vyučující mají k dispozici kabinetní zázemí a 2 sborovny školy s technickým vybavením. Učitelé mohou používat počítače, nebo notebooky ve sborovnách, v kabinetech, v učebně PC, v kanceláři zástupkyně ředitelky a v ředitelně. Materiální vybavení kabinetů je na velmi dobré úrovni a je postupně doplňováno o nové pomůcky a odbornou literaturu.

Prostory pro osobní hygienu žáků a zaměstnanců školy jsou vybaveny dostatečným počtem zařízení odpovídajících příslušným normám.

Ve škole jsou stanovena opatření pro zabezpečení objektu školy a bezpečnosti žáků a zaměstnanců, v kanceláři zástupkyně ředitelky, ve sborovnách a ve všech odděleních školní družiny jsou umístěny videotelefony.

Ve školním roce 2018/2019 přibyla na prvním stupni jedna interaktivní tabule. Do čtyř tříd prvního stupně byla nainstalována klimatizace. Na druhém stupni byla do jazykové učebny nainstalována také interaktivní tabule a byla zde nově zřízena knihovna pro žáky. 

Jazyková učebna na druhém stupni s novou interaktivní tabulí a žákovskou knihovnou

Učebna Fyziky - Chemie na druhém stupni