Charakteristika školy

Jsme úplnou spádovou školou s 1.- 9. postupným ročníkem. Výuka na škole probíhá podle školního vzdělávacího programu Vzdělání – cesta k úspěchu.             

Naše škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich rodičům, resp. zákonným zástupcům. Kvalitní komunikace s rodičovskou veřejností a všemi našimi partnery je jednou z našich priorit.  Neopomenutelná je také role prezentace školy na veřejnosti, kdy se snažíme občanům přiblížit činnost naší školy, neboť máme zájem rozvíjet školu otevřenou svému okolí. Děláme vše pro to, aby pedagogové, žáci a jejich zákonní zástupci byli skutečnými partnery, kteří při nezdaru společně hledají efektivní cesty ke zlepšení, při úspěchu se dokáží vzájemně ocenit.  Snahy o zlepšování partnerských vztahů mezi pedagogy a žáky a zpestření výchovně vzdělávacích aktivit podporují tradiční celoškolní akce, které jsou organizovány formou projektů či projektových dnů.

Naše škola zajišťuje svým žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi a další studium. Postupně nahrazujeme tradiční formy výuky (předávání hotových poznatků) metodami a formami výuky, které podporují samostatnost myšlení, tvořivost, schopnost vybírat a třídit informace a využívat získané poznatky k řešení problémů, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, vzájemné toleranci a úctě. Pro realizaci cílů a osvojení si klíčových kompetencí žáky zařazujeme výuku formou kurzu, nebo projektového vyučování s tematickým zaměřením, popřípadě exkurze s daným programem.

Specifickým cílem školy je ekologické zaměření, prolínající se všemi oblastmi vzdělávání, zejména vzdělávacími obory s přírodovědným zaměřením. Žáci jsou vedeni k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji a k poznávání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Kromě základních životních návyků v oblasti ekologie se učí i neméně důležité samostatnosti, odpovědnosti a zájmu o své okolí. Při těchto aktivitách se zaměřujeme také na praktické činnosti.

Nedílnou součástí našeho ŠVP je výuka cizích jazyků. Cizím jazykem je pro žáky naší školy od 2. ročníku anglický jazyk. Výuka anglického jazyka je posílena o 3 vyučovací hodiny v učebních plánech 1. a 2. stupně,  od 7. ročníku je vyučován jako druhý cizí jazyk německý jazyk.

Zaměřujeme se i na osvojování praktických dovedností u žáků, proto jsme zavedli na 2. stupni dílny a žáci 2. stupně budou mít 2 ročníky přípravu pokrmů, 2 ročníky pěstitelské práce a 3 ročníky dílny.

Rozvíjíme u žáků rovněž funkční gramotnosti – matematickou, finanční, přírodovědnou apod. Důležitou oblastí je pro nás čtenářská gramotnost. Poskytujeme žákům možnost využití nabídky knih k souvislé četbě. Ve většině vzdělávacích oborů používáme metody a formy výuky zaměřené na porozumění textu a práci s ním.

V naší škole klademe také důraz na respektování jedinečnosti každého žáka, snažíme se žákům porozumět a posilujeme jejich osobnost. Umožňujeme optimální rozvoj žáka v souvislosti s jeho osobním maximem. Dbáme na to, aby se všichni žáci cítili ve škole bezpečně.