Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, resp. zákonným zástupcům, pedagogům, zaměstnancům školy, zřizovateli, popř. dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada je zřizována dle § 167 školského zákona a zasedá nejméně dvakrát ročně.

Členové naší školské rady

Za zřizovatele (Obec Zdounky)    Dagmar Zrnová   
 

Mgr. Michaela Pospíšilová

 
Za zákonné zástupce   Dagmar Zajíčková, předsedkyně

   e-mail:Z.DADULKA@SEZNAM.CZ 

   tel.: 737 933 298

 

Petra Horáková

 
Za školu Mgr. Jitka Bušová  
  Michaela Skácelová  

 

Zápisy školské rady

Zápis ŠR 29.8.2019
Zápis ŠR 26.9.2019


Činnost školské rady (viz § 168 školského zákona)

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na odvolání ředitele školy,
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.