Aktuality

Provoz školy od 1. 9. 2020

 • Prosíme zákonné zástupce, aby nejpozději do tří dnů po nástupu žáka do školy, byly žákem/zákonným zástupcem předány třídnímu učiteli aktualizované kontaktní údaje na žáky, kteří těmito kontakty disponují, a zákonné zástupce (e-mailová adresa a telefonní číslo).
 • Ve škole jsou zavedena a dodržována zvýšená protiepidemická opatření (maximální snaha o nesetkávání se žáků z jiných tříd na jednom místě, častější desinfekce prostor a vybavení školy, častější umývání rukou žáků, používání desinfekčních prostředků na ruce, upravené podmínky pro školní stravování, zvýšený a častější úklid, využívání desinfekčních prostředků při úklidu apod.) Žáci budou s nimi třídními učiteli seznámeni ihned po nástupu do školy, popř. bezodkladně po jejich aktualizaci.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; dojde-li k jejich opakovanému nedodržování, bude toto řešeno se zákonným zástupcem žáka.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Těmto příznakům je však vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti a žáka s těmito příznaky do školy neposílat. V případě zjištění těchto příznaků během pobytu žáka ve škole, je tento bezodkladně izolován od ostatních, je informován zákonný zástupce.
 • Povinností zákonného zástupce je v případě kontaktování školou ohledně toho, že má žák příznaky infekce, v co nejkratší době žáka ze školy vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Škola žádá zákonné zástupce o bezprostřední informovanosti školy v případě, že se prokáže nákaza COVID-19.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Budou-li ve společných prostorách ve škole muset žáci nosit ochranné prostředky dýchacích cest (v tuto chvíli nejsou informace škole nadřízených orgánů jasné), ideálně by měl mít žák dva tyto ochranné prostředky, aby si je mohl vyměnit v případě navlhnutí, ušpinění apod., Dále by měl mít žák k dispozici sáček na odložení ochranného prostředku dýchacích cest.

Distanční vzdělávání

 • Zákonní zástupci budou bezprostředně po nástupu žáků do školy informovat třídního učitele o možnostech zapojení žáků do distančního vzdělávání (vybavení, internetové připojení apod.). Škola bude se zákonným zástupcem individuálně řešit situace, kdy by se případně vyskytl nějaký problém.

  Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.

  V ostatních případech, tzn. není-li znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

  Distanční výuka je pro žáky povinná.

  Hodnocení distanční výuky je přizpůsobeno možnostem žáka, podmínkám, které žák k plnění úkolů má v domácím prostředí a pedagogové k němu zaujímají individuální přístup. Žáci jsou hodnoceni klasifikačním stupněm v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, viz. Školní řád.

   

  Školní družina:

  V ranní družině budou všichni žáci používat ochranný prostředek dýchacích cest, budou dodržovat rozestupy, neboť se zde mohou sejít žáci z více ročníku. Při odpoledním programu ŠD budou v odděleních standardně žáci max. ze dvou ročníků, bude-li z organizačních důvodů nutné spojit při odpoledním programu žáky z více ročníků, budou žáci rovněž používat ochranný prostředek dýchacích cest a dodržovat rozestupy.

  Úplata za služby ŠD v případě nákazy:

  • Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole, resp. školní družině a úplata se hradí.
  • Pokud na základě rozhodnutí KHS, nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení, nebo přerušení provozu, je-li délka omezení, nebo přerušení provozu více než 5 dnů.

   

  Prosíme všechny zákonné zástupce, aby po nástupu žáků do školy, bezodkladně do žákovské knížky „Jiná sdělení“ stvrdili svým podpisem větu: „Byl jsem školou seznámen s informacemi o protiepidemických opatřeních a distanční výuce.“  

Podrobnější informace byly zaslány zákonným zástupcům e-mailem. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Průběžně budeme informace k protiepidemickým opatřením apod. aktualizovat na našich webových stránkách, doporučujeme je tedy průběžně sledovat.

 Děkujeme za pochopení a spolupráci.

MANUÁL K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠK. ROCE 2020/21 VZHLEDEM KE COVID-19

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru pro MŠMT: 

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1