Aktuality

 

Dle informací z médií dne 6. 5. 2021 (viz Otevřou se další školy a uvolňují pravidla pro sportování, rozhodla vláda - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz) ) se l od 10. 5. 2021 otevřou školy pro 2.stupeň i ve Zlínském kraji.

Od 10. 5. 2021 rotační výuka na 1.st. zůstává.

Nově nastoupí na rotační výuku v naší škole i žáci 2.st. a to takto:

 Prezenční výuka (ve škole):

- lichý týden: VI. a VII. tř. 

- sudý týden: VIII. a IX. tř. 

Distanční výuka (doma):  - rozpis výuky dle kalendáře v MS Teams

- sudý týden: VI. a VII. tř.

- lichý týden: VIII. a IX. tř.

 

Organizace prezenční rotační výuky žáků 2.st.:    rozesláno rodičům emailem, jakmile škole budou doručeny informace k nástupu žáků "oficiální cestou" (pravděpodobně v pátek 7.5.).

Skupinové konzultace pro žáky 2.st.:  z organizačních důvodů již nebudou realizovány

Individuální konzultace pro žáky: dle individuální domluvy s vyučujícími

 

Sportovní činnosti: možné realizovat pouze ve vnějších prostorech (venku), je-li jinými mimořádnými opatřeními umožněna osobní přítomnost na vzdělávání.

 

Testování žáků 2.stupně:

 • Vždy v pondělí a ve čtvrtek před výukou. Bude-li některý z žáků v době testování nepřítomen, bude otestován hned po návratu do školy. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.
 • K testování může žák přijít pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Testování žáků musí být realizováno výhradně ve škole (popř. v jejích venkovních prostorách)!
 • Využívány budou neinvazivní antigenní testy (Singclean) – testy samoodběrem  – pedagog jen dohlíží na to, aby žák test správně použil. 
 • Dle informací MŠMT je možné, aby si zákonní zástupci zakoupili (na vlastní náklady) pro své dítě test, který je v seznamu schválených testů MZd (viz Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku, a podmínky pro udělení výjimky – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) ), a požádali ředitelku školy o možnost jeho použití. Tento test do školy zákonný zástupce/žák přinese a ve škole se žák tímto testem otestuje. 

 

 • Testování se neprovádí u osob:
 • které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. V případě žáka, který prodělal onemocnění COVID a neuplynulo více než 90 dnů od prvního testu s pozitivním výsledkem, zákonný zástupce doloží elektronickou (email) či listinou formu potvrzení této skutečnosti z laboratoře, pokud toto nemá k dispozici, tak potvrzení od lékaře.
 • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

 

Ochranné prostředky dýchacích cest

 • Po celou dobu přítomnosti žáků ve škole, školní jídelně používají žáci nejlépe respirátory, určitě však zdravotnické obličejové masky splňující standardy MO Mzd. Každý žák musí mít k dispozici min. dvě.
 • Zdravotnickou obličejovou masku si mohou žáci odložit pouze v době, kdy se stravují, nebo pijí. V takovém případě musí dodržet přiměřený odstup od ostatních žáků. Po konzumaci jídla, či nápoje žák bezodkladně opět zdravotnickou obličejovou masku nasadí.
 • Všichni zaměstnanci (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor po celou dobu pobytu ve škole.
 • Od 10. 5. 2021 je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu všech ostatních veřejně přístupných místech,kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti - to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry.

 

Školní jídelna

 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do jídlonosičů za dodržení patřičných hygienických opatření (bočním vchodem).
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Přihlášeným žákům VI. – IX. tř. budou v době prezenční výuky obědy i svačiny automaticky přihlášeny, kdo ze zákonných zástupců nebude mít o stravování zájem, svému dítěti do pondělí 7 hod. ráno stravu odhlásí.