Aktuality

 

PODĚKOVÁNÍ ZE ZŠ ZDOUNKY

Máme za sebou 1. čtvrtletí nového školního roku. Přesto dovolte vrátit se ještě i k tomu loňskému.

Během školního roku 2016/2017 se uskutečnila spousta školních akcí, o kterých jsme průběžně informovali, ale také změn, úprav, oprav apod. Tohle všechno by nebylo možné uskutečnit bez kvalitní práce pedagogů a dalších zaměstnanců školy, bez opravdu velké podpory našeho zřizovatele, kterým je Obec Zdounky, zákonných zástupců našich žáků, ale také jiných subjektů, které s námi spolupracují.

S pomocí zřizovatele jsme uskutečnili mnoho úprav a oprav např. oprava odpadů v budově 1. st., oprava a nátěr střechy na budově školní jídelny a školní družiny, zbourání rozpadajícího se komínu na budově 1. st., výmalba v budově 2. st., úpravy kabinetů a sborovny v budově 2. st., dovybavení sborovny 1. st., dovybavení všech oddělení školní družiny, pořízení dataprojektoru a plátna do učebny Př na 2. st., pořízení interaktivní tabule do I. tř. a spoustu dalšího.

Velmi úzce spolupracujeme se Spolkem rodičů a přátel ZŠ Zdounky, za jehož přispění jsme realizovali Den rodiny se školou, akci, která byla velmi kladně hodnocena i z řad veřejnosti. Spolek pomáhá škole také především finančně, kdy z příspěvků členů, výtěžků za sběr papíru apod. hradí např. dopravu a vstupné žáků na různé akce, odměny pro žáky, kteří se účastní různých soutěží, materiál na výrobky žáků atd. Velkou částkou přispěl rovněž na nákup knih do žákovské knihovny.

Nemůžeme opomenout ani spolupráci se Salix Morava, a. s. Tato spolupráce započala teprve ve školním roce 2016/2017, ale už přinesla mnoho pozitivního. Naši žáci si opravdu velmi užili Dětský den, kde se nejen pobavili, ale také něco přiučili a za svou snahu byli odměněni dárky právě ze Salix Morava, a.s.. Dárky obdrželi také naši deváťáci, když se v červnu loučili se základní školou, i naši prvňáčci, kteří naopak letos otevřeli novou etapu svého života – povinnou školní docházku. Na Vánoce máme domluven nákup knih do žákovské knihovny.

Dalším významným subjektem, s nímž škola spolupracuje, je SDH Zdounky, jehož členové nám pomohli např. s realizací Vánočního jarmarku a Dětského dne.

Práci školy podporuje i Školská rada, jejíž členové se pravidelně scházejí, informují se o chodu školy, přispívají svými náměty.

V tom, aby škola přinášela svým žákům nejen vzdělávání prostřednictvím tradiční výuky, ale i dalšími formami, pomáhají i jiné spolky a organizace, a také jednotlivci, nejen ze Zdounek, ale i z okolí např. Knihovna Zdounky, Dům kultury Zdounky, Český zahrádkářský svaz Zdounky, myslivecké spolky. Spolupracujeme rovněž s okolními mateřskými a základními školami, s různými institucemi a organizacemi našeho regionu, i celé ČR, o čemž se můžete přesvědčit i v naší Výroční zprávě za školní rok 2016/2017.

Všem výše jmenovaným, ale i nejmenovaným, kteří práci školy podporují, bychom chtěli touto cestou poděkovat, velmi si této spolupráce vážíme a jsme za ni rádi. Věříme, že i nadále bude součinnost s různými subjekty pokračovat a že budeme nacházet nové a nové oblasti, kde bude možné naši školu, naše žáky podporovat.

Za školu můžeme slíbit, že budeme dělat maximum pro to, aby se škola rozvíjela a aby v ní byli spokojení a vzdělaní žáci. Máte-li na nás nějaké dotazy, chcete-li přispět nějakými návrhy a náměty na činnost školy, neváhejte nás kontaktovat, dveře ve škole jsou Vám otevřeny. 

Mgr. Lenka Beranová, ředitelka školy