Aktuality

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Přijatá Vyhláška MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se použije přednostně, tzn. pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s Vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle Vyhlášky, se nepoužijí.

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

 podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Lze také zohlednit například:

 snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;

 samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;

 četbu související se zadanými úkoly;

 portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);

 zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

 

Žákům, kteří nebudou/by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona).

 

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích. O konkrétním postupu, včetně termínů, Vás budeme informovat, zejména na svých webových stránkách.

 

 

Absence:

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.  

 

 

Ve Zdounkách 11. května 2020                             Mgr. Lenka Beranová, ředitelka školy